ทุนนักศึกษา

ทุนนักศึกษา

  |   7209Visitors   |   [ 0000-00-00]

 
 

โครงการ ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี  เพื่อนักศึกษาแพทย์สตรี ในชนบท

โดย พญ.ภัทริยา จารุทัศน์


ความเป็นมา

แรงบันดาลใจที่นำไปสู่การเริ่มต้นโครงการ เกิดจาก ศจ.ดร.กุสุมา สนิทวงศ์ ผู้เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ด้านการศึกษาความมั่นคงระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นธิดาของ นพ. มล. เต่อ  สนิทวงศ์  แพทย์ผู้ได้รับทุนพระราชทานจาก สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ไปศึกษา วิชาการแพทย์ที่ สหรัฐอเมริกา และกลับมา ทำงาน เป็นแพทย์ชนบท อยู่ที่  รพ.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลาหลายปี ทั้งนี้ต่อมา ได้ปฏิบัติงาน อย่างมีบทบาทสำคัญ ในอีกหลายโรงพยาบาล รวมถึงการเป็นผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลเลิดสิน  ซึ่งเรื่องราวการขาดแคลนแพทย์และการบริการด้านสาธารณสุข ในชนบทของประเทศไทย ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบิดา  ตรึงประทับในความคิด และเกิดความต้องการที่จะได้มีโอกาสช่วยแก้ไข ปัญหานี้ ให้สำเร็จ

ศจ. ดร. กุสุมา  สนิทวงศ์  สำเร็จการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ จาก  มหาวิทยาลัย  TUFT ใกล้  บอสตัน ขณะที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก  Fletcher school of Law and Diplomacy  หลังจากนั้น  ได้ก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน  เป็น อาจารย์ของ คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและ ศจ.ดร.กุสุมา สนิทวงศ์ ยังได้ร่วมก่อตั้งและเป็นChairman ของ ASEAN Institute of Securities and International Studies  ตลอดจนมีบทบาทสำคัญ ในฐานะที่ปรึกษา ด้าน กิจการความมั่นคงระดับภูมิภาค และ นานาชาติ แก่รัฐบาลไทยด้วย

ช่วงกลางของ ปี พศ. 2523  ระหว่างการไปเยี่ยมญาติของท่าน  มล. พีระพงษ์ เกษมศรี เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศญี่ปุ่น   ศจ.ดร. กุสุมา ได้พบกับ Professor Jason Roussos ในฐานะมิตรที่ดีต่อกัน จึงให้คำแนะนำที่จะใช้เงิน จากกองมรดก ของProfessor Jason Roussos  ส่วนหนึ่ง มาใช้จัดตั้งกองทุน การศึกษาในประเทศไทย สำหรับแพทย์ที่ตั้งใจอุทิศตัว เพื่อการทำงานในชนบท

Professor Jason Roussos  ถือกำเนิด ในประเทศกรีซ เริ่มศึกษาฟิสิกส์ที่ มหาวิทยาลัย  Brandeis ใกล้เมือง บอสตัน และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน  Philosophy  ที่  Oxford University อยู่ในครอบครัวที่มีความผูกพัน กับประเทศไทย ตั้งแต่ รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ระหว่างการเป็น อาจารย์ ด้านปรัชญาวิทยาที่ ญี่ปุ่นนั้น เขาเคยมาเป็น อาจารย์สอนที่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และอีกหลายมหาวิทยาลัย มีเพื่อนเป็นคนไทย ในปี พศ.  2531  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชมิตราภรณ์ มงกุฎไทย อันมีเกียรติยิ่ง

การมอบทุนการศึกษา ในปี  พศ. 2548

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 เป็นภาวะวิกฤติ ด้านการขาดแคลน ทรัพยากรทางการแพทย์ ในแถบฝั่งตะวันตก ของภาคใต้ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมทุนการศึกษาขึ้นในปี 2548  ด้วยเงินจากกองมรดกของ  Prof. Roussos มอบแก่นักศึกษาแพทย์สตรี ที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากภัยครั้งนั้น  และในปีต่อๆมากองทุนการศึกษานี้ ได้ขยายสู่ภูมิภาคอื่นเป็นวงกว้างขึ้น เพื่อนักศึกษาเป้าหมายทั่วทั้งประเทศ ในแต่ละปี  มาจนถึงปี  2559  ได้มีการมอบทุนการศึกษาเต็มรูปแบบ ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน หรือบางส่วน แก่นักศึกษาแพทย์สตรีที่เหมาะสมไปแล้ว 58 ราย ด้วยสัญญาเกียรติยศ ที่จะทำงานรับใช้ชนบทแผ่นดินเกิด ทั้งนี้ มีแพทย์สตรีศึกษาสำเร็จแล้ว  18 ราย

โครงการทุนนักศึกษาแพทย์สตรีและจุดมุ่งหมายของสมาคมแพทย์สตรี

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นใน วันที่ 18 มิถุนายน 2503 ต่อมา ได้รับการโปรดเกล้าทรงรับไว้ใน พระราชินูปถัมภ์ ถือเป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งอุทิศตัวเพื่อสาธารณประโยชน์  โดยเฉพาะ เน้นการดูแลสุขภาพสตรี  ส่งเสริมศักยภาพแพทย์สตรีไทย ผู้เป็นสมาชิกด้วยการ   มอบทุนวิจัย  สนับสนุนด้านงานวิชาการ แก่สมาชิกทั่วประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นนำวิชาชีพมารับใช้สังคม ด้วยการสรรหาและมอบรางวัลระดับประเทศ คือ  รางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ในแต่ละปี 

เริ่มจาก ปี พ ศ. 2548  สมาคมแพทย์สตรี เพิ่มงานเพื่อสังคมที่จะช่วยบรรเทาภาวะ การขาดแคลนแพทย์ ในชนบท ด้วยการจัดโครงการ  มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์สตรี มุ่งหวังในการช่วยบรรเทาการขาดแคลนแพทย์   แม้ว่ารัฐบาลไทยจะขยายการศึกษาแพทย์ไปทั่วประเทศ เพิ่มหน่วยงานทางการแพทย์ในเขตต่างๆ แพทย์จบใหม่ส่วนใหญ่ ยังเคลื่อนย้ายมาทำงานในเมืองใหญ่ หลังการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ที่เป็นภาคบังคับ  3  ปี   เป็นผลให้ อัตราส่วนของแพทย์ต่อประชากร ใน กทม คือ  1 ต่อ  867 คน ขณะที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราส่วน  1 ต่อ 7,015 คน  เป็นต้น

ตามโครงการนี้  จะได้คัดเลือก นักศึกษาแพทย์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  มีประวัติการเรียนดี และพร้อมที่จะกลับไปทำงานในบ้านเกิด  ทั้งนี้ หลังจากจบแพทย์แล้ว สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมตามที่ต้องการได้เต็มที่

กระบวนการคัดเลือก และมอบทุนการศึกษา

การคัดเลือกผู้รับทุน ในแต่ละรอบปี  ด้วยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข  คณะกรรมการคัดเลือกของสมาคม จะประสานกับคณะแพทยศาสตร์ เขตต่างๆ ให้ส่งนักศึกษาแพทย์สตรี ที่มีคุณสมบัติดังระบุ และมีความมุ่งมั่นตามเกณฑ์ที่กำหนด

โดยปกติ  การให้ทุน จะครอบคลุมรายจ่ายรายเดือน และทุนการศึกษาตลอด  6  ปี  แต่ผู้ที่เกิดความจำเป็นระหว่างหลักสูตร  อาจขอให้พิจารณาได้เช่นกัน

ในช่วงเวลาต่อมา คณะกรรมการคัดเลือกจะได้พิจารณาใบสมัคร   ตามปริมาณเงินที่ได้รับสนับสนุนจากผู้บริจาค ทั้งรายใหญ่ และรายย่อย  เพื่อ จะสามารถประกาศ รายชื่อผู้รับทุน  2 – 5  รายได้ ในต้นเดือนกันยายน  ทั้งนี้ การมอบทุนจะดำเนินการ ในการประชุมใหญ่ประจำปี ของสมาคม ตรงกับวันอาทิตย์แรก ของเดือนตุลาคมทุกปี

ทุนการศึกษานี้  เป็นทุนเกียรติยศ ซึ่งไม่ต้องจ่ายคืนแต่อย่างใด มีเพียงสัญญาใจ กำหนดเจตนารมณ์ที่จะ เป็นแพทย์ รับใช้สังคม ที่บ้านเกิด หรือ ใน ภูมิภาคใดๆ   ของประเทศไทย

ความผูกพันฉันพี่น้อง จากสมาคม

คณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรี ตระหนักถึง การปลูกฝังนักศึกษาแพทย์ รับทุนของสมาคมให้เติบโต  จาก ต้นกล้าที่เข้มแข็งให้เติบใหญ่เป็นแพทย์สตรี ที่มุ่งมั่นในการดูแลรับใช้ สังคม ประเทศชาติ ด้วยวิชาชีพ แพทย์ พร้อมจริยธรรม  จรรยาบรรณ และวิชาการ  เป็นอนาคตของสมาคมไม่ต่างจากแพทย์รุ่นพี่ ที่ได้รับความศรัทธาในความเสียสละ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติ หน้าที่แสดงให้เห็นเป็นแบบฉบับมาตลอด

ภาพ การทำworkshop  ร่วมกับแพทย์  โครงการ Medical  Women’s Leadership Program

สมาคมได้จัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เริ่มที่   ในการประชุมใหญ่นักศึกษาแพทย์ผู้รับทุนรายใหม่จะได้พบปะกับคณะกรรมการ  ได้รู้จัก ได้รับแรงบันดาลใจ  ตลอดจนเรียนรู้ผลงาน ความสำเร็จของแพทย์สตรีดีเด่นที่มารับรางวัลในช่วงเช้า   และที่มีความหมายอย่างยิ่งคือ  การได้ร่วมกิจกรรมในตอนบ่าย  เพื่อสร้างเสริมทัศนคติร่วมกับแพทย์ในโครงการ . "สร้างภาวะผู้นำของแพทย์สตรี” โดยจะได้รับทราบประสบการณ์ตรงของคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้นำต่อไป

นอกจากนี้   สมาคมยังจัดการติดต่อทาง social media group-line ให้เกิดความสัมพันธ์แบบ พี่สาว – น้องสาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์  ความเชื่อมั่น   ในรูปแบบที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  เมื่อจบเป็นแพทย์จะได้พัฒนา บุคลิก ทัศนคติ และ วิถีทางดีที่สุด สำหรับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยต่อไป

นับเป็นข้อได้เปรียบ  นอกเหนือจาก การได้เงินค่าใช้จ่าย เช่นทุนอื่นๆ

ความมุ่งมั่น ของ สมาคมแพทย์สตรี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข

ด้วยวิสัยทัศน์ และการสนับสนุน ของผู้ริเริ่มจัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์  และคณะกรรมการโครงการนี้  ได้มีการดำเนินงานมาแล้วกว่า 12 ปี   จากการเห็นชอบของ พญ. สุวณี รักธรรม นายกสมาคมผู้เห็นชอบในขณะนั้น  และสามารถเติบโตต่อเนื่องมาได้ โดยนายกสมาคมท่านต่อๆมา  ร่วมกับการมุ่งมั่นทำงานของคณะกรรมการคัดเลือก  ที่นำโดย ศจ. เกียรติคุณ ดร.พญ. คุณนันทา  มาระเนตร์  รศ. ดร.พญ. อรพินท์  สิงหเดช พญ  จันทรา เจณณวาสิน  ศจ. คลินิก พญ. ศิราภรณ์  สวัสดิวร และ พญ. ภัทริยา จารุทัศน์ ร่วมกันทำงานมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชนบท กระทรวงสาธารณสุข คัดนักศึกษาจาก หลากหลายจังหวัด ที่มีจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ให้ ทางสมาคมได้พิจารณาเป็นรายคน  มาตลอด  12  ปีของโครงการนี้

กิตติกรรมประกาศแด่ผู้สนับสนุนที่สำคัญ

 ด้วยเงินทุนแรกเริ่ม จากเงินมรดกของ Professor Jason Roussos ซึ่งในระยะปีต้นๆนั้น โครงการ เติบโตขึ้นด้วยความเสียสละของ สหายสนิทจาก ญี่ปุ่นของ Professor Jason Roussos คือ Dr.George Curuby และ Ms.Tomoko  Kanno ผู้มีบทบาทสำคัญ ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ นำไปสู่การสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง อย่างสำคัญยิ่งคือจาก Stone Family Foundation ,  Los Angeles    เพื่อร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งงานบริการสาธารณสุข ในชนบทของประเทศไทย  ตลอดจน บริษัท สี TOA Painting แห่งประเทศไทย ต่างเป็นผู้สนับสนุนรายสำคัญ มอบให้ แก่ ท่านนายก สมาคมแพทย์สตรี ในหลายวาระ คือ พญ. สุวณี รักธรรม  รศ. พญ. พรพันธุ์ บุณยรัตพันธ์  พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ และท่านปัจจุบัน คือ  ศจ.เกียรติคุณ ดร. พญ. คุณ นันทา  มาระเนตร์  เป็นโครงการของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์   ( ทั้งนี้ ยังมีรายชื่อของผู้บริจาคท่านอื่นๆ ในบทประกอบท้าย )    ที่ร่วมสร้างอนาคตให้แก่ ยุวสมาชิก ทำให้สามารถเรียนได้จนจบ   อย่างไม่ต้องต่อสู้กับปัญหาทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว   แต่ทุ่มเทกับการเรียนหนักได้เต็มที่  จนถึงปี พศ. 2560  นี้  สมาคมมอบทุนแก่ นักศึกษาแพทย์สตรี ในปัจจุบัน รวม 40 ราย ( จบเป็นแพทย์ ในชนบท แล้ว  18  ราย )   การได้รับการสนับสนุนเงินทุน เต็มทุนหรือบางส่วนจึงเป็นความจำเป็น อย่างยิ่ง  เนื่องจาก มีนักศึกษาแพทย์ ขอทุน มากขึ้น โดยไม่จำกัดชั้นปี

 

ภาพ การมอบทุน ปี  2559

ภาพรวมหมู่ใหญ่คณะกรรมการ และ นักศึกษาแพทย์

รายชื่อผู้สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี   ถึงปี 2559

๑.   Stone Family Foundation  6,690,914  บาท

๒.   Dr. Jason  Roussos       4, 629,141      บาท

๓.   Dr.George Curuby และ Miss Tomoko Kanno. 3,130,639. บาท

๔.  มูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ  1, 880,001  บาท

๕.  พญ.  รวีวรรณ   กนกเวชยันต์    600,000   บาท

๖.   Dr.Joan  Miller  (  Massachusetts General Hospital )  517,500  บาท

๗.   ศจ. พญ. คุณหญิง  สุดสาคร  ตู้จินดา    500,000  บาท

๘.   ดร. เสริมวุฒิ   สุวรรณโรจน์      450,000  บาท

๙.   พญ. คุณ สวรรยา  เดชอุดม     450,000  บาท

๑๐.  Dr. R. Malcolm Smith ( Massachusetts General Hospital )  447,500  บาท

๑๑.  พญ. ชุมแสง – นพ. วิรัตน์  โลหะวิจารณ์  422,753   บาท

๑๒.  Mr.  Robert  Kiernan        420,000      บาท

๑๓.  พญ.  จันทรา  เจณณวาสิน     420,000     บาท

๑๔.  บริษัททิมส์  ประเทศไทย  จำกัด   420,000   บาท

๑๕.  คุณ ปนัดดา   เจณณวาสิน    420,000  บาท

๑๖.  พญ.สุตาพร  สวัสดิเสวี       420,000  บาท

๑๗.  มูลนิธิจินดา อิ่ม  จำเรียง  ภังคานนท์      420,000  บาท

นอกจากนี้  ยังมีผู้ให้การสนับสนุน รายย่อยอย่างสม่ำเสมออีกหลายท่าน  ล้วนนำไปช่วย นักศึกษาชั้นปีอื่นๆที่มีความจำเป็นได้

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ตระหนัก และชื่นชมในความร่วมมือ และจิตกุศล อันประเสริฐสำหรับสร้างบุคลากรคุณภาพ ของชาตินี้อย่างยิ่ง   

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์สตรีได้ทำงานเป็นแพทย์เพื่อประชาชนในจังหวัดภูมิลำเนาหลังจากจบการศึกษา จึงมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์สตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างเจตนารมณ์ร่วมกัน

1. วัตถุประสงค์   

เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรีตั้งแต่ชั้นปีที่1 จนจบการศึกษาแพทยศาสตร์เป็นเวลา 6 ปี

2. ลักษณะการให้ทุน   

ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 6 ปีการศึกษาโดยต้องผ่านการประเมินทุกปี  ประกอบด้วย

2.1  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (ค่าเทอม)  จ่ายให้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาทต่อ 1  ภาค       

        การศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา  เงินนี้จะจ่ายให้เมื่อนักศึกษาต้องจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

2.2  ค่าใช้จ่ายรายเดือน ปีละ 10 เดือน  เดือนละ 5,500 บาท  / คน 

                  จ่ายทุกวันที่  25  ของเดือน   โดยการโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย

3. จำนวนทุนการศึกษา

จำนวนทุนปีละ  2 ทุน  หรือตามที่ได้รับการสนับสนุน

ทั้งนี้จำนวนทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น

4. คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยของรัฐ/หรือปีการศึกษาอื่นที่กรรมการพิจารณาเห็นชอบตามความจำเป็นและเหมาะสม

2. มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดท้องถิ่นห่างไกล

3. มีความตั้งใจที่จะไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในภูมิลำเนา

4. มีฐานะยากจน

5.  มีทัศนคติและความประพฤติดี

6. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นๆ  (ยกเว้นทุนจากรัฐบาลตามเงื่อนไขการศึกษา)

7. สามารถเรียนจบได้ภายในเวลาที่กำหนด ของหลักสูตร  หากสอบตกในปีใดจะงดการสนับสนุน

8. ผ่านการพิจารณาของคณะแพทยศาสตร์ฯ  โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  กระทรวงสาธารณสุข และ กรรมการสมาคมแพทย์สตรีฯ

5.  เงื่อนไขที่ผู้รับทุนต้องดำเนินการ

1. มารายงานตัวต่อสมาคมฯ ปีละ 1 ครั้ง   ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมแพทย์สตรีฯ

2.  รายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาแต่ละปี  ก่อนการพิจารณาทุนปีต่อไป (ผู้ที่ไม่ส่งรายงานจะถูกตัดสิทธิรับทุนในปีถัดไป)

3. เปิดบัญชีกับธนาคารทหารไทย เพื่อการโอนเงินจากสมาคมฯ        

4. เมื่อได้รับเงินหรือได้รับการติดต่อจากสมาคมฯ นักศึกษาจะต้องติดต่อกลับภายใน  15  วัน

5. ส่งหนังสือรับรองความประพฤติ  และความจำเป็นในการรับทุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาปีละครั้ง

6. สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯเมื่อสำเร็จการศึกษา

             

 หมายเหตุ         เงื่อนไขข้างต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้และแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ  โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับทุน

6. การยกเลิกการให้ทุน

สมาคมฯ อาจยกเลิกการให้ทุนได้ในกรณีต่อไปนี้

1.  นักศึกษาประพฤติตนไม่สมควร  อันอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของสมาคมฯ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

2.  นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน

3.  นักศึกษาไม่ประสงค์จะขอรับทุน

4.  ถึงแก่กรรมหรือหมดสภาพการเป็นนักศึกษา

7. การบริหารกองทุน

1.    กรรมการ สมาคมฯจะแต่งตั้งกรรมการขึ้น ประกอบด้วยกรรมการ 5  คน คือ ประธานโครงการทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี อุปนายก   กรรมการกลาง  กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ต่างประเทศ และเหรัญญิก  มีชื่อว่า คณะกรรมการกองทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีฯ  เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกองทุนเพื่อนักศึกษา ประสานงานกับผู้แทนเจ้าของทุนและผู้รับทุน กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานตลอดจนดำเนินการในกิจกรรมต่างๆได้แก่การคัดเลือกผู้รับทุน ติดตามผู้รับทุน  และกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  และนำเสนอในวาระการประชุมของสมาคมฯ

2.    กองทุน  เงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ  จะนำมาฝากธนาคารทหารไทย   บัญชีเลขที่  017-2-41433-6 ชื่อบัญชี TMWA (JASON ROUSSOS MEMORIAL MEDICAL  SCHOLARSHIP)  โดย  กรรมการกองทุนการศึกษาฯ  จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับ-จ่ายโอนเงินการเบิกจ่ายเงินและจัดทำรายงานมอบให้  เหรัญญิกสมาคมฯ  เป็นผู้รับและจ่ายหรือโอนเงินตามแนวทางที่กรรมการกองทุนการศึกษาฯกำหนด และต้องรายงานสถานะทางการเงินให้กรรมการสมาคมฯ ทราบทุก 3 เดือน  (การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จะจ่ายให้เมื่อนักศึกษาต้องจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัย  การจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนจะจ่ายโดยการโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทยทุกวันที่ 25  ของเดือน งดจ่ายในเดือน  เมษายน  และพฤษภาคม )

8.การคัดเลือกผู้รับทุน

1.การรับสมัคร ในแต่ละปีสมาคมฯโดยกรรมการกองทุนฯ จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข  และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุน แล้วแจ้งการเปิดสมัครรับทุนไปยัง สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้รับทุนจะต้องได้รับการรับรองจากคณะแพทย์ศาสตร์ฯที่ตนสังกัดอยู่  และจากผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  กระทรวงสาธารณสุข

2.นักศึกษาแพทย์ปี 1 จะส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรรมการกำหนดมายังสมาคมฯ และทำการคัดเลือกโดยกรรมการกองทุนฯ ตามวิธีที่กรรมการกองทุนฯกำหนด   ผลการคัดเลือกของกรรมการถือเป็นข้อยุติ

3.วิธีการคัดเลือกมอบให้กรรมการกองทุนการศึกษาฯ เป็นผู้กำหนดและดำเนินการจนแล้วเสร็จ และต้องรายงานผลการคัดเลือกให้กรรมการสมาคมฯ  รับทราบ

4.ระยะเวลาดำเนินการ

พฤษภาคม - กรกฎาคม               เปิดรับสมัคร

สิงหาคม - กันยายน                    คัดเลือกและประกาศผล

ตุลาคม                                       มอบทุน ประชุมผู้รับทุน

8.การติดตามผลและการรายงานผล

สมาคมฯ จะติดตามผลการเรียนและความประพฤติของนักศึกษา  โดยดูจากใบรายงานผลการเรียน  รายงานจากคณะแพทยศาสตร์  และจากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  กระทรวงสาธารณสุข หรืออาจมีการออกไปติดตามเยี่ยมที่สถานศึกษา และสรุปผลการดำเนินการให้ผู้แทนเจ้าของทุนทราบทุกปี 


Back to Top