คณะกรรมสมาคมแพทย์สตรีฯ ชุดที่33 Executive Committee 2018 - 2020

  |   4751Visitors   |   [ 0000-00-00]

คณะกรรมสมาคมแพทย์สตรีฯ ชุดที่32 พ.ศ 2559-2561

Executive Committee 2016-2018

 •  
 • พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน

  นายกสมาคมฯ

  Jantra Chennavasin MD.

  President

 • พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม

  อุปนายกคนที่1

  Khun Swanya Dej-Udom MD.

  Vice President 1

 • ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร 

  อุปนายกคนที่2

  Clin. Prof.Siraporn Sawasdivorn MD.

  Vice President 2

 • พญ.มยุรา กุสุมภ์

  เลขาธิการ

  Mayura Kusum MD.

  Secretary – General

 • พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ

  เหรัญญิก

  Surangrat Vardhanabhuti MD.

  Treasurer

 • พญ.อรยา สุริยา

  ประธานฝ่ายปฏิคม

  Auraya Suriya MD.

  Matron

 • พญ.ดรุณี พุทธารี

  นายทะเบียน/ผช.ต่างประเทศ,ผช.ประชาสัมพันธ์

  Darunee Buddhari MD..

  Registrar

 • พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล

  ประธานฝ่ายตรวจมะเร็งและคลินิกบริการ

  Kwanta Tangtrakul MD.

  Clinical Services

 • พญ.ปิยเนตร สุขุปัญญารักษ์

  ประธานฝ่ายสัมพันธ์ต่างประเทศ

  Piyanet Sukhupunyaraksa MD.

  Foreign affairs

 • พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ

  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารสนเทศ

  Sukajan Pongprapai MD.

  Public Relations

 • พญ.เบญจพร ปัญญายง

  ประธานฝ่ายวารสารและผู้ช่วยเลขาธิการ

  Benjaporn Panyayong MD.

  Journal manager

 • พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์

  ประธานฝ่ายวิชาการ

  Sriwanna Poolsuppasit MD.

  Academic Affairs

 • พญ.ภัทริยา จารุทัศน์

  ประธานโครงการทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบท

  Pattariya Jarutat MD.

  Scholarship for Medical Women Students

 • พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์

  ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม

  Varabhon Bhumisawasdi MD.

  Social Development

 • พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์

  ผู้ช่วยเหรัญญิกและกรรมการกลาง

  Dr.Suvina Ratanachaiyawong MD.

  Assistant Treasurer

 • พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ

  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและกรรมการกลาง

  Chanpen Choprapawon MD.

  Assistant Academic Affairs

 • ผศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน

  ผู้ช่วยคลินิกบริการและกรรมการกลาง

  Youwanush Kongdan MD.

  Assistant Clinical Services

 • ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร

  ผู้ช่วยโครงการทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบท

  Clin. Prof.Siraporn Sawasdivorn MD.

  Scholarship for Medical Women Students

 • ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี

  กรรมการกลาง

  Prof. Emeritus Jariya Lertakyamanee MD.

  Committees

 • พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์

  กรรมการกลาง

  Apisamai Srirangson MD.

  Committees

 • พญ.ปิยะนุช รักพาณิชย์

  กรรมการกลาง

  Piyanuj Ruckpanich MD.

  Committees

 • พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ

  ประธานโครงการ Young Medical Women’s Leadership

  Chamaree Chuapetcharasopon MD.

  Young Medical Women’s Leadership Project

 •  

Back to Top