ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561

ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561

  |   207Visitors   |   [ 2018-09-11]

ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561


ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมประสงค์–สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น ๓

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เลขที่ ๙๘๐/๒ ถ.สุขุมวิท (ตรงข้ามวัดธาตุทอง) กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

......................................................................................................................................

๐๘:๐๐-๐๘:๓๐ น.        ลงทะเบียน

๐๘:๓๐-๐๙:๓๐ น

 

 

 

นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการอำนวยการ
 
ชุดที่ ๓๒ และรายงานผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
 
เหรัญญิกเสนองบดุลประจำปีและเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
 
เลขาธิการเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจำปี ๒๕๖๐
 
เลขาธิการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ แต่งตั้งกรรมการนับบัตร

๐๙:๓๐-๑๐:๑๕ น.

 

 

                 

มอบรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๑

มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑

แพทย์สตรีตัวอย่างและแพทย์สตรีดีเด่นกล่าวปราศรัย

แสดงความยินดีกับแพทย์สตรีที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ

๑๐:๑๕-๑๐:๔๕ น. มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรี 
๑๐:๔๕-๑๑:๐๐ น.  อาหารว่าง

๑๑:๐๐-๑๒:๐๐ น.

 

 

 

 

ปาฐกถาพิเศษ แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร  เวชบุล

เรื่อง “ก้าวอย่างมั่นใจ  ไปกับเทคโนโลยี ๔.๐”

       วิทยากร   คุณ เฉลิมพล   ปุณโณทก

             Chief   Executive  Officer

        CT  ASIA  ROBOTICS  CO.,  LTD

๑๒:๐๐-๑๒:๓๐ น.

รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดที่ ๓๓  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

๑๒:๓๐-๑๓:๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๓๐-๑๕:๐๐ น.

รายการพี่พบน้อง


 


Back to Top