คณะกรรมสมาคมแพทย์สตรีฯ ชุดที่34 Executive Committee 2020-2022 คณะกรรมสมาคมแพทย์สตรีฯ ชุดที่34 Executive Committee 2020-2022
14735Visitors | [0000-00-00] 

คณะกรรมสมาคมแพทย์สตรีฯ ชุดที่34 พ.ศ 2563-2565

Executive Committee 2020-2022

 • พญ.มยุรา กุสุมภ์

  นายกสมาคมฯ

  Mayura Kusum MD.

  President

   


 • พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม

  อุปนายกคนที่ 1

  Swanya Dej-udom MD.

  Vice President1

   


 • พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์

  อุปนายกคนที่ 2

  Sriwanna Poolsuppasit MD.

  Vice President2

   


 • พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์

  เลขาธิการ

  Lalida Werawitthayanon MD.

  Secretary

   


 • น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์

  เหรัญญิก

  Porruethai Buraparat MD.

  Treasurer

   


 • พญ.ประภาพร ปิยะบวรนันท์

  ประธานฝ่ายปฏิคม

  Prapaporn Piyabowornnan MD.

  Matron

   


 • พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา

  ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

  Hathaitip Chaiprapa MD.

  Matron Assistant

   


 • พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์

  ประธานฝ่ายทะเบียนสมาชิก 

  Dr.Suvina Ratanachaiyawong MD.

  Registrar

   


 • ร.ศ. พ.ญ. ลำดวน วงศ์สวัสดิ์

  ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิก  

  Lumduan Wongsawasdi, Associate Prof.

  Registrar Assistant

   


 • พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล

  ประธานฝ่ายตรวจมะเร็งและคลินิกบริการ

  Kwanta Tangtrakul MD.

  Clinical Services

   


 • พญ.ดรุณี พุทธารี

  ประธานฝ่ายต่างประเทศ

  Darunee Buddhari MD.

  Foreign affairs

   


 • พญ.วัชรินทร์ ยิ่งสิทธิ์สิริ

  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

  Watcharin Yingsitsiri MD.

  Public Relations

   


 • พญ.เบญจพร ปัญญายง

  ประธานฝ่ายวารสารและโครงการทุนนักศึกษา

  Benjaporn Panyayong MD.

  Journal manager and Scholarship for Medical Women Students manager

   


 • ศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์

  กรรมการโครงการทุนนักศึกษา

  Prof. Supranee Niruthisard .

  Committees Scholarship for Medical Women Students

   


 • พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ

  ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม

  Surangrat Vardhanabhuti MD.

  Social and Development Affairs

   


 • รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์

  ประธานฝ่ายวิชาการ

  Assoc.Prof.Vorapun Senanarong

  Academic Affairs

   


 •  

  รศ.พิเศษ พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
  ประธานโครงการอบรม Leadership

  Warunee Punpanich Vandepitte MD, PhD

  Young Medical Women’s Leadership Project

   


 •  

  พ.ญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์

  กรรมการโครงการอบรม Leadership

  Hathaimas Khotsomphong MD.

  Committees Young Medical Women’s Leadership Project

   


 • ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี

  กรรมการกลาง

  Prof. Emeritus Jariya Lertakyamanee MD.

  Committees

   


 • พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์

  กรรมการกลาง

  Siranid Prapansin MD.

  Committees

   


 • พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา

  กรรมการกลาง  

  Tiwawan Piyakulmala MD.

  Committees