คณะกรรมสมาคมแพทย์สตรีฯ ชุดที่33 Executive Committee 2018 - 2019 คณะกรรมสมาคมแพทย์สตรีฯ ชุดที่33 Executive Committee 2018 - 2019
9692Visitors | [0000-00-00] 

คณะกรรมสมาคมแพทย์สตรีฯ ชุดที่33 พ.ศ 2562-2563

Executive Committee 2018-2019

 • พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน

  นายกสมาคมฯ

  Jantra Chennavasin MD.

  President

   


  • พญ.คุณสวรรยา เดชอุดม

   อุปนายกคนที่1

   Khun Swanya Dej-Udom MD.

   Vice President 1

    


  • ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร 

   อุปนายกคนที่2

   Clin. Prof.Siraporn Sawasdivorn MD.

   Vice President 2

    


  • พญ.มยุรา กุสุมภ์

   เลขาธิการ

   Mayura Kusum MD.

   Secretary

    


  • นาวาอากาศตรีหญิงปอฤทัย บุรพรัตน์

   เหรัญญิก

   Porruethai Buraparat MD.

   Treasurer

    


  • พญ.ประภาพร ปิยะบวรนันท์

   ประธานฝ่ายปฏิคม

   Prapaporn Piyabowornnan MD.

   Matron

    


  • พญ.ดรุณี พุทธารี

   ประธานฝ่ายต่างประเทศ

   Darunee Buddhari MD.

   Foreign affairs

    


  • พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์

   ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม

   Sriwanna Poolsuppasit MD.

   Social Development

    


  • รศ.พญ.วารุณี  พรรณพานิช  วานเดอพิทท์

   ประธานโครงการอบรม Leadership

   Warunee Punpanich Vandepittet MD.,PhD.

   Young Medical Women’s Leadership Project

    


  • พญ.ขวัญตา ตั้งตระกูล

   ประธานฝ่ายตรวจมะเร็งและคลินิกบริการ

   Kwanta Tangtrakul MD.

   Clinical Services

    


  • ศ.เกียรติคุณ พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี

   ประธานฝ่ายวิชาการ>

   Prof. Emeritus Jariya Lertakyamanee MD.

   Academic Affairs

    


  • พญ.เบญจพร ปัญญายง

   ประธานฝ่ายวารสารและผู้ช่วยเลขาธิการ

   Benjaporn Panyayong MD.

   Journal manager

    


  • พญ.ภัทริยา จารุทัศน์

   ประธานโครงการทุนนักศึกษาแพทย์สตรีชนบท

   Pattariya Jarutat MD.

   Scholarship for Medical Women Students

    


  • พญ.ดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์

   ประธานฝ่ายทะเบียนสมาชิก 

   Dr.Suvina Ratanachaiyawong MD.

   Registrar

    


  • พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล

   ประธานประชาสัมพันธ์

   Sombat Chutimanukul MD.

   Public Relations

    


  • พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ

   คณะกรรมการกลาง

   Surangrat Vardhanabhuti MD.

   Committees

    


  • พญ.สิรนิสถ์ ประพันธ์ศิลป์

   คณะกรรมการกลาง

   Sirinis Prapansilp MD.

   Committees

    


  • พญ.ประนอม คำเที่ยง

   กรรมการกลาง

   Pranom Cometien MD.

   Committees

    


  • รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์

   กรรมการกลาง

   Assoc.Prof.Vorapun Senanarong

   Committees

    


  • พ.ต.หญิง พญ.ดนยา จันทร์สิงหกุล

   กรรมการกลาง

   Danaya Chansingakul MD.

   Committees

    


  • พ.ญ.หทัยมาศ โคตรสมพงษ์

   กรรมการกลาง

   Hathaimas Khotsomphong;MD.

   Committees