นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ
[2042view] 0000-00-00( update )

วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2553 ณ. บริเวณศาลา 100 ปี ศิริราช และบริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 100 ปี

สมเด็จพระศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ด้วยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 498 มีสมาชิกเป็นแพทย์สตรีทั่วประเทศกว่า1,200 คน

ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตลอดมา อาทิ คลินิกเวชกรรม การ ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเบื้องต้น หน่วยเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเบื้องต้นแก่สตรีด้อย โอกาสในทัณฑสถานหญิง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท และการเป็นตัวแทนแพทย์สตรีไทยในเวทีนานาชาติ เป็นต้น ในโอกาสที่สมาคมฯจะมีอายุครบ 50 ปี ในปี 2553 นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส ๖๐ ปีราชาภิเษกสมรส สมาคมฯร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะได้จัดนิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส ๖๐ ปีราชาภิเษกสมรส
  2. เพื่อฉลองในโอกาสที่สมาคมฯจะมีอายุครบ 50 ปี 
  3. เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศิริราชมูลนิธิและสมาคมแพทย์สตรีฯ เพื่อใช้ในสาธารณกุศล


SHOW TMWA Gallery

นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ  [36 pic]

(click ที่รูป Slide จะขึ้นแสดง)