ทอท.ออกประกาศห้ามเอาหน้ากากอนามัยไปเมืองนอกเกิน 30 ชิ้นต่อครั้ง ทอท.ออกประกาศห้ามเอาหน้ากากอนามัยไปเมืองนอกเกิน 30 ชิ้นต่อครั้ง
3347Visitors | [2020-03-12] 

ทอท.ออกประกาศห้ามเอาหน้ากากอนามัยไปเมืองนอกเกิน 30 ชิ้นต่อครั้ง เว้นแต่มีใบรับรองแพทย์ให้เอาออกได้สูงสุด 50 ชิ้น ฝ่าฝืนโทษหนักคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท

วันที่ 11 มีนาคม 2563 - บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ออกประกาศแจ้งเตือนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการสนามบินของ ทอท. ห้ามมิให้นำหน้ากากอนามัย ติดตัวไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยกำหนดห้ามนำออกไม่เกิน 30 ชิ้นต่อครั้ง เว้นแต่มีใบรับรองแพทย์แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ติดตัว โดยให้นำออกได้หากมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 50 ชิ้นต่อครั้ง

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทอท.จะดำเนินการเข้มงวดในการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสาร รวมถึงสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบิน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2563

ซึ่งหากสนามบินตรวจพบว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางออกนอกประเทศพกพาหน้ากากเกิน 30 ชิ้น จะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ ในข้อหา นำหน้ากากอนามัยออกนอกประเทศเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจะถูกยึดหน้ากากคืนด้วย