แจ้งงดให้บริการ คลินิคตรวจมะเร็งสตรี เดือนเมษายน 2563 แจ้งงดให้บริการ คลินิคตรวจมะเร็งสตรี เดือนเมษายน 2563
3494Visitors | [2020-03-28] 

เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19

ทางสมาคมจึงขอแจ้งงดให้บริการคลินิกตรวจมะเร็งสตรี

ในเดือนเมษายน 2563

วันที่เปิดตรวจ จะแจ้งให้ทราบต่อไป