แจ้งงดให้บริการ คลินิคตรวจมะเร็งสตรี เดือน มิถุนายน 2563 แจ้งงดให้บริการ คลินิคตรวจมะเร็งสตรี เดือน มิถุนายน 2563
3853Visitors | [2020-06-02] 

เนื่องจากสถานการณ์โควิท-19

ทางสมาคมจึงขอแจ้งงดให้บริการคลินิกตรวจมะเร็งสตรี

ในเดือนมิถุนายน 2563

วันที่เปิดตรวจ จะแจ้งให้ทราบต่อไป