พิธีมอบของที่ระลึกและเข็มสมาคมแพทย์สตรีฯให้คุณลักขณา กุมภลำ พิธีมอบของที่ระลึกและเข็มสมาคมแพทย์สตรีฯให้คุณลักขณา กุมภลำ
2863Visitors | [2020-07-21] 

พิธีมอบของที่ระลึกและเข็มสมาคมแพทย์สตรีฯ

ให้คุณลักขณา กุมภลำ พยาบาลอาสาสมัครมาทำงานให้แก่สมาคมฯมาเป็นเวลานานกว่า๑๐ปีด้วยความสุขและความภาคภูมิใจ และได้บริจาคเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาแพทย์สตรีในชนบทเป็นประจำทุกปี ปีนี้คุณลักขณามีอายุ ๗๒ ปีและได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่บางแสน จึงขอลาออกจากการมาช่วยงานที่สมาคมฯ โดยมาทำงานวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้าย ทางสมาคมฯขอขอบคุณในน้ำใจของคุณลักขณา กุมภลำ และขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป