ประกาศสมาคมแพทย์สตรีฯ เรื่่อง การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น และ เรื่องทุนวิจัย ประจำปี 2564 ประกาศสมาคมแพทย์สตรีฯ เรื่่อง การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น และ เรื่องทุนวิจัย ประจำปี 2564
259Visitors | [2021-06-15] 

ประกาศสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรื่อง การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

 

ด้วยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะทำการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1. มีผลงานดีเด่น ด้านงานบริหารและงานบริการอันเกิดประโยชน์แก่ประชาชน และหรือมีผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2. เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความประพฤติดี เหมาะสมกับกุลสตรีไทย

3. ปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี

4. เป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ

5. ไม่ใช้วิชาชีพแพทย์เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

 

ผู้สนใจโปรดเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 6 ชุด ส่งมายังนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 980/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564

เรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

 


ประกาศสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรื่อง ทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2564

 

ด้วยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนวิจัยประจำปี 2564 จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) แก่สมาชิกของสมาคมแพทย์สตรีฯ ที่ประสงค์จะรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การสาธารณสุข และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนโปรดส่งโครงร่างการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้

- ชื่อโครงการ

- ผู้วิจัยหลัก และผู้วิจัยร่วม

-  หลักการและเหตุผลความจำเป็น

-  วัตถุประสงค์

-  วิธีการดำเนินงาน

- งบประมาณและแหล่งที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้าได้รับทุนจากแหล่งอื่นโปรดระบุด้วย)

- ระยะเวลาดำเนินงาน

- การประเมินผลและ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้สมาคมฯ ทราบในระยะเวลา 6 เดือน และนำเสนอผลงานของโครงการในการประชุมใหญ่ปีต่อไป

ผู้สนใจโปรดส่งโครงร่างการวิจัย จำนวน 6 ชุด มายังนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 980/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน