สมาคมแพทย์สตรีฯมอบเงินจำนวน 7,000บาทแก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อซื้ออาหารให้แก่บุคลากรแพทย์ สมาคมแพทย์สตรีฯมอบเงินจำนวน 7,000บาทแก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อซื้ออาหารให้แก่บุคลากรแพทย์
2174Visitors | [2021-08-15] 

สมาคมแพทย์สตรีฯมอบเงินจำนวน 7,000บาท แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อซื้ออาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์