ผลการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น แพทย์สตรีตัวอย่าง และแพทย์สตรีปฏิบัติการดีเด่นด้านสู้โควิด ประจำปี ๒๕๖๔ ผลการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น แพทย์สตรีตัวอย่าง และแพทย์สตรีปฏิบัติการดีเด่นด้านสู้โควิด ประจำปี ๒๕๖๔
1175Visitors | [2021-09-18] 

ประกาศสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรื่อง  ผลการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น แพทย์สตรีตัวอย่าง และแพทย์สตรีปฏิบัติการดีเด่นด้านสู้โควิด ประจำปี ๒๕๖๔

 


ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๔ พิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่แพทย์สตรีที่มีผลงานเป็นที่ยกย่องชื่ชม และเป็นตัวอย่างในสังคมเป็นประจำทุกปี  เนื่องในวาระครบ ๖๐ ปี ของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกแพทย์สตรีที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ทั้งแพทย์สตรีตัวอย่าง แพทย์สตรีดีเด่น และแพทย์สตรีที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นด้านสู้โควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผลการพิจารณาดังนี้

รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง

1.ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร์         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

2.ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ  ศุภจัตุรัส           คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลแพทย์สตรีดีเด่น

1.ศ.พญ.กุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ (ด้านวิชาการ)   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล

2.รศ.พญ.มณฑิรา   ตัณฑนุช   (ด้านบริการ)     คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

3.พญ.โศรยา  ธรรมรักษ์ (ด้านบริหาร)      ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 

รางวัลแพทย์สตรีปฏิบัติการดีเด่นด้านสู้โควิด

1.พญ.จินตนา         ศรีสมปอง                       รพ.สุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี

2.พญ.ณัฐกานต์      ชื่นชม                            รพ.แม่สอด   จ.ตาก

3.พญ.ดลจรัส         ทิพย์มโนสิงห์                  ศูนย์บริการสาธารณสุข 60  กทม.

4.พญ.นุชศรา         อามีณทรานนท์                รพ.สุไหงปาดี   จ.นราธิวาส

5.พญ.ปริยสุทธิ์       อินทสุวรรณ                    รพ.สิรินธร   จ.ขอนแก่น

6.พญ.พรวิมล         ลี้ทอง                             รพ.สมุทรปราการ   จ.สมุทรปราการ

7.พญ.มรกต           ภัทรพงศ์สินธุ์                   รพ.ชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ

8.พญ.ลลิดา           วีระวิทยานันต์                  ศูนย์บริการสาธารณสุข 18  กทม.

9.พญ.สราพร          มัทยาท                          รพ.พุทธโสธร   จ.ฉะเชิงเทรา

10.พญ.อภิสมัย       ศรีรังสรรค์                       รพ.กรุงเทพสำนักงานใหญ่  กทม.

11.รศ.พญ.อัจฉรา    ตั้งสถาพรพงษ์                คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  จ.ปทุมธานี

12.รศ.พญ.โอสรี      อัครบวร                         คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

 

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน