กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร 2564 กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร 2564
1905Visitors | [2021-10-24] 

กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร 2564

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชินูปภัมภ์

วันศุกร์ที่  3  ธันวาคม  2564   

ณ  ห้องประชุมอู่ทอง  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

11:30  น. ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
12:00  น. 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  หรือผู้แทนกล่าวต้อนรับ

พญ.มยุรา   กุสุมภ์  นายกสมาคมแพทย์สตรีฯ กล่าวเปิดงาน

12:15-13:15 น. Lunch Symposium dementia and depression BL Hua Lundbeck)
13:15-14.10 น.             GI highlight (รศ.พญ.นนทลี   เผ่าสวัสดิ์)
14:10-14:45  น.

DSM5 and cognition. cognitive assessment at a glace.

(รศ.พญ.วรพรรณ  เสนาณรงค์)

14:45-15:00  น. Coffee break
15:00-16:00  น.

Case presentation & Discussion

รพท เสนา 1 ราย นำเสนอโดย พญ.ชมพูนุช  เลิศธนธรรม (รพท เสนา)

รพศ อยุธยา 1 ราย นำเสนอโดย (กำลังประสานกับนักวิชาการตรีศักดิ์

ณ  ขณะนี้)......(รพศ พระนครศรีอยุธยา )

16:00  น. ปิดการประชุม