ขอแสดงความยินดี ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และศ.พญ.สุจิตรา ประสานสุข ขอแสดงความยินดี ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และศ.พญ.สุจิตรา ประสานสุข
1691Visitors | [2022-03-13] 

ขอแสดงความยินดี
ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และศ.พญ.สุจิตรา ประสานสุข ได้รับโล่ สตรีดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี ในวันสตรีสากล 10 มีนาคม 2565 ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์