การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2565 การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2565
67Visitors | [2022-06-14] 

ประกาศสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย     ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรื่อง  การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2565

            ด้วยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะทำการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1.  มีผลงานดีเด่น  ด้านงานบริหารและงานบริการอันเกิดประโยชน์แก่ประชาชน และหรือมีผลงานทางวิชาการ  หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2.  เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรม จริยธรรม  และมีความประพฤติดี  เหมาะสมกับกุลสตรีไทย

3.  ปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า  10  ปี

4.  เป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ 

5.  ไม่ใช้วิชาชีพแพทย์เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ         

            ผู้สนใจโปรดเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 6 ชุด  ส่งมายังนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ  เลขที่  980/2  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย   กรุงเทพฯ 10110  ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2565

                                                                                      เรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

(แพทย์หญิงมยุรา   กุสุมภ์)

นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 


ประกาศสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 เรื่อง ทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2565

            ด้วยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนวิจัยประจำปี 2565 จำนวนเงิน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  แก่สมาชิกของสมาคมแพทย์สตรีฯ  ที่ประสงค์จะรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การสาธารณสุข และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

 ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนโปรดส่งโครงร่างการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้

👉ชื่อโครงการ

👉 ผู้วิจัยหลัก  และผู้วิจัยร่วม

👉 หลักการและเหตุผลความจำเป็น

👉 วัตถุประสงค์

👉 วิธีการดำเนินงาน

👉 งบประมาณและแหล่งที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้าได้รับทุนจากแหล่งอื่นโปรดระบุด้วย)

👉 ระยะเวลาดำเนินงาน

👉 การประเมินผลและ  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้สมาคมฯ ทราบในระยะเวลา 6 เดือน  และนำเสนอผลงานของโครงการในการประชุมใหญ่ปีต่อไป

            ผู้สนใจโปรดส่งโครงร่างการวิจัย  จำนวน  6 ชุด  มายังนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ    เลขที่ 980/2  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 ภายในวันที่ 15  สิงหาคม 2565

                                                                                                         

                                                                                     จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

(แพทย์หญิงมยุรา   กุสุมภ์)

นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์