การประชุมวิชาการสัญจร ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน การประชุมวิชาการสัญจร ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน
1569Visitors | [2022-08-02] 

 

การประชุมวิชาการสัญจร

สมาคมแพทย์สตรี  แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน

ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

“สาระน่ารู้ทางการแพทย์”

10:00 น.

ลงทะเบียน

พิธีกร เลขาธิการสมาคม พญ.ลลิดา วีระวิทยนันท์

10:40 น.

เลขาธิการสมาคม กล่าวเชิญ

10:45 น.

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พญ. อัจฉรา ละอองพานิช  กล่าวต้อนรับ และเล่าถึงโรงพยาบาลน่าน

10:55 น.

นายกสมาคมฯ พญ. มยุรา  กุสุมภ์  กล่าวเปิดงาน และเล่าถึงความเป็นมาสมาคมฯ

11:00-12:20 น. Long COVID syndrome
11:00-11:30 น.

Pediatric aspect:รศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

11:30-12:00 น.

Adult aspect: ศ.พญ.ยุพิน ศุพุทธมงคล   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

12:00-12:20 น.

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา จาก รพ.น่าน นำเสนอโดย พญ.ธัญญาลักษณ์  วงศ์คำหล้า แพทย์ เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ รพ.น่าน

12:2013:30 น.          

Lunch symposium สนับสนุนโดยบริษัทBerlinจำกัด

สมองเสื่อมที่ควรรู้: Risk factors , diagnosis, BPSD, dementia prevention & managementรศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13:30-14:30 น.   Anti-Ageing Medicine เคล็ดลับอ่อนวัยทำอย่างไรให้ดูสาว 2000 ปีทางการแพทย์
13:30-14:00 น.

ศาสตร์องค์รวมเพื่อการชะลอวัย ”บานไม่รู้โรย”

พญ.อรวรรณ กิจเชวงกุล   Dr.Orawan Holistic Dermatology and Anti Ageing Institute

14:00-14:30 น     

คล่องแคล่ว ฟิต เฟิร์ม ด้วยการออกกำลังกาย

 พญ.หทัยมาศ  โคตรสมพงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  รพ. มหาราช นครราชสีมา

14:30-15:45 น.

ข้อคิดทางกฎหมาย : "คดีครอบครัว ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว"

ท่านนพพร  โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา  (บรรยาย ถกแถลงผ่านZoom)

พญ.เบญจพร ปัญญายง จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต

15:45 น.                ประธานกล่าวปิด
15:50 น. ปิดการประชุม