การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕
206Visitors | [2022-08-02] 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕
 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
 
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
 
ณ ห้องประชุมประสงค์ – สุดสาคร ตู้จินดา
 
ชั้น ๓ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
เลขที่ ๙๘๐/๒ ถ.สุขุมวิท (ตรงข้ามวัดธาตุทอง) กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
 
 
๐๘:๐๐-๐๘:๓๐ น.   

ลงทะเบียน

๐๘:๓๐-๐๙:๑๕ น. 

วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
นายกสมาคมฯ แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม
 
เลขาธิการสมาคมฯ พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจำปี ๒๕๖๔ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการอำนวยการสมาคมฯ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน
 
เหรัญญิก น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ เสนองบดุลประจำปีและชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี
 

๐๙:๑๕-๑๐:๑๕ น.   

มอบรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำ ปี ๒๕๖๕
 
มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ประจำ ปี ๒๕๖๕
 
แพทย์สตรีตัวอย่างและแพทย์สตรีดีเด่นกล่าวปราศรัย (ท่านละ ๓ นาที)
 
แสดงความยินดีกับแพทย์สตรีที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ
 

๑๐:๑๕-๑๐:๓๐ น.   

พัก

๑๐:๓๐-๑๑:๐๕ น.   

ปาฐกถาพิเศษ แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล เรื่อง พระเมตตาดั่งสายธาร

องค์ปาฐก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

๑๑:๐๕-๑๑:๔๐ น.

บรรยายเรื่อง ระบาดวิทยาทางคลินิกของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในท้องถิ่น

วิทยากร พญ.ดรุณี พุทธารี

๑๑:๔๐-๑๒:๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน / Lunch symposium
บรรยายเรื่อง How to diagnose dementia and pharmacological treatment
วิทยากร รศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์

สนับสนุนโดย บริษัท เอ ไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

๑๒:๓๐-๑๓:๐๕ น.

บรรยายเรื่อง Commom myths and facts about sleep in the elderly

วิทยากร รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

๑๓:๐๕-๑๔:๐๕ น.           

การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรี

วิทยากร พญ.เบญจพร ปัญญายง

๑๔:๐๕-๑๕:๐๐ น.     

กิจกรรม Sisters to Sisters วิทยากร พญ.ดรุณี พุทธารี

๑๕:๐๐-๑๕:๓๐ น.

การมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมผู้นำแพทย์สตรี รุ่นที่ ๔

วิทยากร รศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ 

๑๕:๓๐ น.       

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการชุดที่ ๓๕