ผลการคัดเลือกแพทย์สตรีตัวอย่าง และแพทย์สตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ผลการคัดเลือกแพทย์สตรีตัวอย่าง และแพทย์สตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
1633Visitors | [2022-09-05] 

ประกาศสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรื่อง  ผลการคัดเลือกแพทย์สตรีตัวอย่าง  และแพทย์สตรีดีเด่น  ประจำปี ๒๕๖๕

----------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์สตรีตัวอย่างและแพทย์สตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ พิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่แพทย์สตรีที่มีผลงานเป็นที่ยกย่องชื่นชม และเป็นตัวอย่างในสังคมเป็นประจำทุกปี  คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกแพทย์สตรีที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ทั้งแพทย์สตรีตัวอย่าง และแพทย์สตรีดีเด่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผลการพิจารณาดังนี้

รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลแพทย์สตรีดีเด่น

ด้านวิชาการ

  1. รศ.พญ.นันทนา  ศิริทรัพย์            คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ศ.พญ.กนกวลัย   กุลทนันทน์        ภาควิชาตจวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

 

ด้านบริหาร

  1. พญ.อัมพร          เบญจพลพิทักษ์   อธิบดีกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข
  2. พญ.ป่านฤดี        มโนมัยพิบูลย์     ผู้อำนวยการสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร

 

ด้านบริการ

  1. พญ.ฤทัย            วรรธนวินิจ        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
  2. น.ต.หญิง พญ.สุรางคณา  เตชะไพฑูรย์  กรรมการบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

 

 

 จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

                                                           

            (แพทย์หญิงมยุรา    กุสุมภ์)

นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์