ประชุมวิชาการสัญจร onsite และ on line เมื่อวันที่ 19สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน ประชุมวิชาการสัญจร onsite และ on line เมื่อวันที่ 19สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน
1691Visitors | [2022-09-22] 

"สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลน่านจัดประชุมวิชาการสัญจร onsite และ on line เมื่อวันที่ 19สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลน่าน ต่อด้วยกิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดน่านวันที่ 20-21 สิงหาคม บรรยากาศเป็นไปด้วยดี มีกรรมการและสมาชิกร่วมประชุม ประมาณ 100 คน