ผลการคัดเลือกแพทย์สตรีตัวอย่าง แพทย์สตรีดีเด่น และทุนวิจัย ประจำปี ๒๕๖๖ ผลการคัดเลือกแพทย์สตรีตัวอย่าง แพทย์สตรีดีเด่น และทุนวิจัย ประจำปี ๒๕๖๖
803Visitors | [2023-09-05] 

ประกาศสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรื่อง  ผลการคัดเลือกแพทย์สตรีตัวอย่าง  แพทย์สตรีดีเด่น และทุนวิจัย ประจำปี ๒๕๖๖


ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์สตรีตัวอย่างและแพทย์สตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ พิจารณามอบรางวัลแก่แพทย์สตรีที่มีผลงานเป็นที่ยกย่องชื่นชม และเป็นตัวอย่างในสังคมเป็นประจำทุกปี  คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกแพทย์สตรีที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ทั้งแพทย์สตรีตัวอย่าง และแพทย์สตรีดีเด่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผลการพิจารณาดังนี้

  รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง

1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงแสงสุรีย์   จูฑา

2.ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา    ทิสยากร

3.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณหญิงวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์


 รางวัลแพทย์สตรีดีเด่น

 ด้านวิชาการ

1.ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  กสิตานนท์ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.แพทย์หญิงปิยวรรณ    ลิ้มปัญญาเลิศ

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)


ด้านบริหาร

1.แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ    กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (มหาชน)
2.แพทย์หญิงอัจฉรา      นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 5

ด้านบริการสาธารณสุข

1.พลอากาศตรีหญิงแพทย์หญิงอิศรญา สุขเจริญ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  กรมการแพทย์ทหารอากาศ

2.แพทย์หญิงทัศนีย์       ตันติฤทธิศักดิ์

 

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา

กลุ่มงานประสาทวิทยา กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข


ด้านสาธารณสุขชุมชน

1.แพทย์หญิงณัฐกานต์ ชื่นชม

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ และหัวหน้าแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลแม่สอด


ทุนวิจัย ๓๐,๐๐๐ บาท

๑.แพทย์หญิงศิริรัตน์   สุวรรณฤทธิ์                ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

ชื่อโครงการ: การศึกษาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A (โรงพยาบาลศูนย์) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ จากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillances)

 

                                                                      จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

 

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์ประกาศได้ที่ Click