พิธีรับเกียรติบัตรหลักสูตร leadership program 5 และปฐมนิเทศ Leadership Program 6 พิธีรับเกียรติบัตรหลักสูตร leadership program 5 และปฐมนิเทศ Leadership Program 6
597Visitors | [2024-01-27] 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับเกียรติบัตรหลักสูตร leadership program 5 และปฐมนิเทศ Leadership Program 6
ทั้งนี้ ขอเชิญแพทย์ทุกท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ และศิษย์เก่า leadership program ทุกรุ่น
มาพบปะพูดคุยกันฉันพี่น้อง ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มเวลา 08:30 ณ อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ