ประกาศรับสมัคร คัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น และทุนวิจัยประจำปี 2567 ประกาศรับสมัคร คัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น และทุนวิจัยประจำปี 2567
67Visitors | [2024-05-02] 

ประกาศสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย     ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรื่อง  การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น  ประจำปี พ.ศ.2567

 

            ด้วยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะทำการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

1.  มีผลงานดีเด่น  ด้านงานบริหารและงานบริการอันเกิดประโยชน์แก่ประชาชน และหรือมีผลงานทางวิชาการ  หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2.  เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรม จริยธรรม  และมีความประพฤติดี  เหมาะสมกับกุลสตรีไทย

3.  ปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า  10  ปี

4.  เป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ 

5.  ไม่ใช้วิชาชีพแพทย์เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

                         

            ผู้สนใจโปรดเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 6 ชุด  ส่งมายังนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ  เลขที่  980/2  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย   กรุงเทพฯ 10110  ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2567

                                                                                           เรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน


ประกาศสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย     ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 เรื่อง ทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2567

            ด้วยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนวิจัยประจำปี 2567 จำนวนเงิน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  แก่สมาชิกของสมาคมแพทย์สตรีฯ  ที่ประสงค์จะรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การสาธารณสุข และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

 ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนโปรดส่งโครงร่างการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้

✅️ชื่อโครงการ

✅️ผู้วิจัยหลัก  และผู้วิจัยร่วม

✅️หลักการและเหตุผลความจำเป็น

✅️วัตถุประสงค์

✅️วิธีการดำเนินงาน

✅️งบประมาณและแหล่งที่ได้รับการสนับสนุน (ถ้าได้รับทุนจากแหล่งอื่นโปรดระบุด้วย)

✅️ระยะเวลาดำเนินงาน

✅️การประเมินผลและ  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้สมาคมฯ ทราบในระยะเวลา 6 เดือน  และนำเสนอผลงานของโครงการในการประชุมใหญ่ปีต่อไป

            ผู้สนใจโปรดส่งโครงร่างการวิจัย  จำนวน  6 ชุด  มายังนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ    เลขที่ 980/2  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 ภายในวันที่ 15  สิงหาคม 2567

           

                                                                                                     จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน