ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีฯ ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีฯ
5835Visitors | [0000-00-00] 

ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ เพื่อแพทย์สตรีในชนบท

( The Thai Medical Women’s Association Russo Scholarship)

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรีในชนบทมาตั้งแต่ปี 2548 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนมรดกของ ดร. เจสัน รุสโซ นักปรัชญาชาวกรีก เป็นเงินประเดิม 100 000 เหรียญสหรัฐ มอบให้นักศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทด้วยสัญญาสุภาพสตรีว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะไปทำงานในชนบท ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของเจ้าของทุนและเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันกับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ การให้ทุนจะให้ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 จนจบการศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นเงินทุนละประมาณ 4 แสนบาทเศษ จนถึงขณะนี้ (2548-2551) มีผู้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น 10 คน กำลังศึกษาอยู่ 9 คน

เนื่องจากในปี 2552 งบประมาณกองทุนการศึกษา Dr. Jason Rousso Memmorial Scholarship ได้หมดลง สมาคมฯจึงได้ระดมทุนจากแหล่งงบประมาณอื่นและได้ปรับเปลี่ยนชื่อกองทุนการศึกษาเสียใหม่ให้เหมาะสม ชื่อว่า

กองทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ เพื่อแพทย์สตรีในชนบท

( The Thai Medical Women’s Association Russo Scholarship) โดยมีกองทุนเพื่อการศึกษาย่อยๆภายใต้กองทุนนี้ ทำให้ในปี 2552 สมาคมฯสามารถให้ทุนการศึกษาจำนวนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

รายชื่อนักศึกษาแพทย์รับทุน ปี พ.ศ.2552

1. กองทุน พญ.จันทรา เจณณวาสิน จำนวน 1 ทุน คือ

นางสาวประณีตศิลป์ ชมพูศรี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่

2.กองทุนสมาคมแพทย์สตรีฯ โดยการสนับสนุนของ ดร.จอร์ช คูรูบี้ จำนวน 2 ทุน ได้แก่

2.1 นางสาวรสสุคนธ์ วัดไทยสง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิลำเนาจังหวัดกาฬสินธุ์

2.2 นางสาวฮัสนา จิสวัสดิ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูมิลำเนาจังหวัดสตูล

1.3 นางสาวสุมาลี บุญญาคมน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภูมิลำเนาจังหวัดนครราชสีมา

3.กองทุนคุณดำรงศักดิ์ สิริจินดา จำนวน 1 ทุน คือ

นางสาวบุญญาพร ดำรงธวัช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภูมิลำเนาจังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาแพทย์รับทุนการศึกษา Dr. Jaso Rousso Memmorial Scholarship จาก สมาคมแพทย์สตรีฯ ปี พ.ศ.2548-2551

 

ปี พ.ศ.

ชื่อ – สกุล

สถานศึกษา

ภูมิลำเนา

ปัจจุบัน

2548

1. น.ส.สุนัชชา สีทอง

2. น.ส.ทิพวรรณ์ ขยันดี

3. น.ส.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

4. น.ส.พิชญ์สินี สุวรรณรัตน์

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รพ.มหาราชนครราชสีมา ม.มหิดล

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รพ.อุตรดิตถ์ ม.นเรศวร

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รพ.หาดใหญ่ ม.สงขลานครินทร์

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

ม.มหิดล

จ.บุรีรัมย์

จ.พะเยา

จ.ปัตตานี

จ.พังงา

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 5

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 5

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6

แพทย์ใช้ทุน

รพ.คุระบุรี จ.พังงา

2549

1. น.ส.กนกกาญจน์

สว่างศรีสุทธิกุล

(นามสกุลเดิม สุขนิตย์)

2. น.ส.ฐิติพร ศรีสุข

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รพ.ขอนแก่น ม.ขอนแก่น

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รพ.อุตรดิตถ์ ม.นเรศวร

จ.สุรินทร์

จ.นครสวรรค์

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4

2550

1.น.ส.บูรพา ปาจินะ

2. น.ส.นิภา พึ่งสำราญ

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รพ.ลำปาง ม.เชียงใหม่

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รพ.พุทธชินราช ม.นเรศวร

จ.น่าน

จ.นครสวรรค์

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 3

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 3

2551

1. น.ส.ปิยะนุช ศรีปัดถา

2. น.ส.วรางคณา หมั่นไร่

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รพ.ขอนแก่น ม.ขอนแก่น

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

รพ.ลำปาง จ.เชียงใหม่

จ.ร้อยเอ็ด

จ.พะเยา

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 2

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 2

ชื่อนักศึกษาแพทย์รับทุน ปี 2553

1. นางสาวสุนทรีย์ แสงเฮ่อ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. นางสาวสายสุดา ขวัญเพชร นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ภูมิลำเนาจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี