ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติภูมิภาคเอเชียกลางครั้งที่6 ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติภูมิภาคเอเชียกลางครั้งที่6
3576Visitors | [0000-00-00] 

ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติภูมิภาคเอเชียกลางครั้งที่ 6

จัดโดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นองค์กรตัวแทนของแพทย์สตรีระดับชาติ ในฐานะภาคีสมาชิกของสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติภูมิภาคเอเชียกลางครั้งที่ 6 The 6th Central Asia Regional Conference (6th CARC) ขึ้น เพื่อเป็นโอกาสที่สมาชิกแพทย์สตรีของไทย จะได้นำเสนอ ผลงานความรู้วิชาการ งานวิจัย ที่ใช้แก้ปัญหาสุขภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแพทย์สตรีจากนานาชาติ หัวข้อหลักการประชุมคือ Women and Health in the Challenging World

สถานที่ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แผนที่โรงแรม

วันเวลา 7-9 ตุลาคม 2555

พิธีเปิดการประชุม ขอเชิญรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม 6th CARC ในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 -16.00 น. และประทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนการประชุมตั้งแต่ 50,000.00 บาทขึ้นไป

การลงทะเบียน ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมแต่เนิ่นๆ

ค่าลงทะเบียนสำหรับคนไทย 3,000 บาท

ค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 15 กันยายน 3,500 บาท

การจองที่พัก โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ เป็นราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ห้องสุพีเรียร์ เดี่ยว 1,200 บาท คู่ 1,400 บาท

ห้องเดอลุกซ์ เดี่ยว 1,400 บาท คู่ 1,600 บาท

ห้องรอยัลสวีท เดี่ยว 3,500 บาท คู่ 4,000 บาท

ติดต่อโรงแรม โทร 053-283-900 แฟกซ์ 053-270-181

วิทยากรรับเชิญ ภาควิชาการ Theme: Women and Health in the Challenging World มีวิทยากรรับเชิญ

จากในประเทศและต่างประเทศอาทิ –

นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ นพ.ภาสกร วัฒนธาดา รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ นพ.ชาตรี เจริญชีวกุล พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร พญ.จันทิรา แก้วสัมฤทธิ์ พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ

Dr.Afua Hesse (Kana), Dr Gail Beck (Canada), Dr. Claudia Morisse, Dr.Yokiko Takahashi (Japan), Dr.Eleanor Nwadinobi , Dr.Gabrielle Casper

 

ขอบเขตเนื้อหา

Plenary1: Health when your hair turn grey

ขอบเขต เนื้อหาจะกล่าวถึงวิธีการที่จะทำให้ดูอายุน้อยและดูดี

Plenary2: Age Specific Health Check Up

ขอบเขต ปัจจุบันนี้มีเทคนิคการตรวจเช็คสุขภาพมากมาย ในแต่ละช่วงอายุควรจะระวังและตรวจเช็คอะไรบ้าง จะต้องป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอะไรบ้างจึงจะเหมาะสม

Plenary3: Parliamentarian Roles for Health

ขอบเขต รับฟังจากสมาชิกวุฒิสภาในและต่างประเทศว่ามีแนวทางในการทำงานเพื่อสุขภาพของประชาชนอย่างใดบ้าง

Symposium 1: Health Services during Crisis

ขอบเขต จากภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาสรุปบทเรียนให้ทราบและจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในต่างประเทศไปพร้อมๆกัน

Symposium2: Fit for Fun :Kiddy to Granny

ขอบเขต รับฟังและรับชมเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพให้ฟิตอยู่เสมอ

Symposium3: Women Empowerment : International Highlight

ขอบเขต เสนอตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถสตรีในหลายๆ ประเทศ

Symposium4: Living Will

ขอบเขต Living Will ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันในวงการแพทย์มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ลองฟังเจตนารมณ์ของไทยและประสบการณ์ของประเทศอื่นดูบ้าง

Workshop : Secret of Success

ขอบเขต เคล็ดลับความสำเร็จในการดูแลสุขภาพเรื่องต่างๆ 6 เรื่อง จากผู้มีประสบการณ์ด้านนั้น

การเสนอโปสเตอร์วิชาการ ขอเชิญท่านผู้มีผลงานเกี่ยวข้องกับ theme การประชุม

ส่งโปสเตอร์แสดงในงาน โปรดสมัครก่อน 30 มิถุนายน 2555

ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ส่งทาง อีเมล์ info@tmwa-6carc.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tmwa-6carc.com
ดาวโหลดแบบฟอร์ม

Reservation

กำหนดการประชุมฯ

ใบลงทะเบียน