แพทย์สตรีตัวอย่างตั้งแต่ปี 2546-2551 แพทย์สตรีตัวอย่างตั้งแต่ปี 2546-2551
4620Visitors | [0000-00-00] 

รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง
รายนามแพทย์สตรีตังอย่างตั้งแต่ปี 2546-2551 มีดังต่อไปนี้

พ.ศ.2546         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  แพทย์หญิงชนิกา       ตู้จินดา          

พ.ศ.2547         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  แพทย์หญิงถนอมศรี     ศรีชัยกุล

พ.ศ.2548          แพทย์หญิงสุจิตรา   นิมมานนิตย์

พ.ศ. 2549        ศาสตราจารย์  แพทย์หญิง  ดร.สมศรี        เผ่าสวัสดิ์

พ.ศ. 2550        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  แพทย์หญิงสุมาลี  นิมมานนิตย์

พ.ศ. 2551        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  แพทย์หญิงอนงค์   เพียรกิจกรรม