แพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี 2554( ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ) แพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี 2554( ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม )
9284Visitors | [0000-00-00] 

 

ประวัติแพทย์สตรีตัวอย่าง2554

ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์   ลิมปพยอม
 
1. ประวัติส่วนตัว  คุณหญิงกอบจิตต์  ลิมปพยอม
 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิต่ำไปสูง ตามลำดับ)
 
-  แพทยศาสตร์บัณฑิต   ปีที่จบ 2507    จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประเทศไทย
 
-   ประกาศนียบัตรการแพทย์ ชั้นสูงทางคลินิก  ปีที่จบ  2509   จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ประเทศไทย
 
- Certified American  Board of Obstetricians and Gynecologists   ปีที่จบ 2513  จาก Albany Medical Center and Medical College, Albany, New York, USA
 
- Certificate in  Reproductive Physiology  ปีที่จบ 2514 จาก Albany Medical Center and Medical College, Albany, New York, USA
 
- Certificate in  Medical Education  ปีที่จบ 2517  จาก Center of Continuing Education University  of Illinois, Chicago,  USA
 
- Certificate in  Gynecologic Microsurgery  ปีที่จบ 2522  จาก Johns Hopkins Medical Institution Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland,  USA
 
 
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น “จตุตถจุลจอมเกล้า” ให้ใช้คำว่า   “คุณหญิง“ นำหน้าชื่อ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 25422. ตำแหน่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรายาภรณ์จุลจอมเกล้า
 
ได้รับพระราชทานเลื่อนขั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น “ตติยจุลจอมเกล้า”  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2546
 
 
3. ตำแหน่งในการทำงาน
 
3.1  Director, Regional Training in Reproductive Health, Department of OB-GYN, In Collaboration with the Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetric (JHPIEGO) of the Johns Hopkins University พ.ศ. 2525 -2540
 
3.2 International Consultant for Reproductive Health of the Johns Hopkins University พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน
 
3.3 Board Trustee Member ขององค์การ JHPIEGO ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2540
 
3.4 ประธานชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543-2545
 
3.5 อดีตประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2544
 
3.6 นายกสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน
 
3.7 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2544
 
3.8 ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
 
3.9 กรรมการแพทยสภา  โดยการเลือกตั้ง สองสมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2543
 
3.10  คณะอนุกรรมการสอบสวนจริยธรรมของแพทยสภา โดยการเลือกตั้ง พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน
 
3.11 เป็น External Evaluator สำหรับ External Evaluation Panel for the Review of Human Reproduction’s Strategy for Research Capacity Strengthening in Developing Countries ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ค.ศ. 2000 – 2001
 
3.12 เป็น President ของ Asia Pacific Menopause Federation ค.ศ. 2001 – 2004
 
3.13 Treasurer ของ Council for Affiliated Menopause Societies (CAMS) ค.ศ. 2000 – 2002
 
3.14 เป็น Steering Committee ใน Executive Board Committee ของ องค์การ Federation International in Gynaecology and Obstetrics (FIGO) ค.ศ. 2001 – 2003
 
3.15 เป็น Committee Member of Asia Oceania Federation of Obstetrics & Gynaecology
 
3.16 เป็น Executive Member of International Menopause Society สองสมัย ตั้งแต่ ค.ศ. 2003-2005 และ ค.ศ. 2005-2007
 
3.17 เป็น ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึง 2548
 
3.18 ได้รับแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์กิตติคุณ” จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เดือนมีนาคม 2547
 
3.19 เป็น President of South East Asia Regional Association for Medical Education (SEARAME) สองสมัย ตั้งแต่ ค.ศ. 2006-2008 และ ค.ศ. 2009-2011
 
3.20 อนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 -2553
 
3.21 คณะอนุวุฒยาจารย์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน
 
3.22 ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553
 
4.  รางวัล
 
- ได้รับรางวัล Special Women’s Gynecologist Award in recognition of the outstanding service to the country from World Congress of Obstetrics & Gynaecology by FIGO President เมื่อเดือนสิงหาคม 2540
 
- ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ด้านบริหารงานสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปี 2541 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2541
 
- ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Scale-up, performance and quality if cervical cancer prevention program in Thailand: result from the outcome study” ในการประชุม Asia-Oceania Genital Infection and Neoplasia ครั้งที่ 3 (AOGIN) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี, เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551
 
 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์  ลิมปพยอม
 
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
โทร.  02-256-4175
 
FAX: 02-652-5254
 
e-mail:  lkobchitt@csloxinfo.com