แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2555 (แพทย์หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า) แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2555 (แพทย์หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)
5619Visitors | [0000-00-00] 

แพทย์หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า

วันเดือนปีเกิด ๑ เมษายน ๒๔๙๙

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลตากสิน เลขที่ ๕๔๓ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๓๗-๔๘๒๕ โทรสาร ๐๒-๔๓๗-๓๒๔๓
คู่สมรส นพ.เกรียงศักดิ์ ศรีเลิศฟ้า จำนวนบุตร ๓ คน ชาย ๑ คน หญิง ๒ คน
การศึกษา
๑. แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (พ.ศ.๒๕๒๒)
๒. วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
๓. อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (พ.ศ.๒๕๔๔)
๔. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๕๔๙)
๕. ประกาศนียบัตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (กรุงเทพมหานคร) รุ่นที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
๖. ประกาศนียบัตรการบริหารโรงพยาบาล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) รุ่นที่ ๒๘
(พ.ศ. ๒๕๔๒)
๗. ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับอาวุโส (กรุงเทพมหานคร) รุ่นที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕)
๘. ประกาศนียบัตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) รุ่นที่ ๒๓
(พ.ศ. ๒๕๕๐)
ประวัติการรับราชการ
๑ เมษายน ๒๕๒๔ นายแพทย์ ๔ งานคนไข้นอก กองบริการทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์
โรงพยาบาลตากสิน
๒๓ มกราคม ๒๕๓๘ นายแพทย์ ๘ วช. (ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม) กลุ่มบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตากสิน
๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ นายแพทย์ ๘ วช. (ด้านอายุรกรรม) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยชุมชน
โรงพยาบาลตากสิน
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ นายแพทย์ ๘ วช. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
๙ เมษายน ๒๕๔๗ นายแพทย์ ๘ วช. (ด้านเวชกรรม) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์)
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
๑ มีนาคม ๒๕๔๘ นายแพทย์ ๘ วช. (ด้านเวชกรรม) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์)
โรงพยาบาลตากสิน
๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ นายแพทย์ ๙ วช. (ด้านเวชกรรม) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล(ฝ่ายการแพทย์)
โรงพยาบาลตากสิน
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน
บทบาทหน้าที่ และภารกิจในปัจจุบัน
๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน
๒. คณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กรุงเทพมหานคร
๓. คณะกรรมการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กรุงเทพมหานคร
๔. ประธานกรรมการชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ สำนักการแพทย์
๕. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักการแพทย์
๖. คณะทำงานด้านคุณภาพชีวิต สำนักการแพทย์
๗. ประธานคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี โรงพยาบาลตากสิน
๘. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โรงพยาบาลตากสิน
๙. ประธานคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลตากสิน
๑๐. ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลตากสิน
๑๑. ประธานคณะกรรมการเฝ้าระวังโรคและภาวะคุกคามสุขภาพ โรงพยาบาลตากสิน
๑๒. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลตากสิน
๑๓. ประธานคณะกรรมการพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน โรงพยาบาลตากสิน
๑๔. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลตากสิน
๑๕. ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลตากสิน
๑๖. ประธานคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลตากสิน
๑๗. ประธานคณะดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวโรงพยาบาลตากสิน
๑๘. ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลตากสิน
๑๙. คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร (สำนักงานหลักประกัน-
สุขภาพแห่งชาติ)
๒๐. ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
๒๑. คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา
(กต.ตร.สน.) กรุงเทพมหานคร
๒๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (พ.ศ.๒๕๕๑)
ประวัติดีเด่นในการทำงานที่ถือได้ว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ
๑. ดำเนินการโรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง
๒. ดำเนินการโรงพยาบาลตากสินได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re – Accreditation Survey)
๓. แม่ตัวอย่างเขตคลองสาน ประจำปี ๒๕๔๙
๔. รับประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่น ๑ ใน ๕ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๓
๕. รับประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศในการรับรักษาพยาบาล
แก่ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ชุมนุมช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข
๖. รางวัลบุคคลตัวอย่าง สาขาบริหารและจัดการด้านการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๓
๗. รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๔ สาขาบริหารและบริการทางการแพทย์
๘. รางวัล Thailand Energy Awards ๒๐๑๑ (โดยกรมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน)
จากฯ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รางวัลผู้บริหารดีเด่น อาคารควบคุมดีเด่น
และทีมงานพลังงานดีเด่น
๙. รับประกาศเกียรติบัตรโรงพยาบาลที่มีคุณภาพการดูแลรักษาดีเยี่ยม ด้านเอชไอวี/เอดส์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร
๑๐. ดำเนินการโรงพยาบาลตากสินได้รับรางวัล TB free Excellence Awards ๒๐๑๑
๑๑. รับประกาศนียบัตรโรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ด้านการจัดตั้ง
หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๒. ดำเนินการโรงพยาบาลตากสินได้รับการต่ออายุการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจาก กรมอนามัย
ประจำปี ๒๕๕๕
๑๓. รางวัลระฆังทอง สาขาพัฒนาองค์กรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
๑๔. รางวัลแม่ตัวอย่าง จากสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปี ๒๕๕๕
๑๕. ข้าราชการดีเด่น คนดีศรีตากสิน ประจำปี ๒๕๕๕
๑๖. รับประกาศเกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ กรุงเทพมหานคร ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๕๕
๑๗. ดำเนินการโรงพยาบาลตากสินได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
๑. กิจกรรมเพื่อเด็กและสตรีร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน
๒. กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของบุคลากร ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๓. กิจกรรมผดุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย
๔. กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
๕. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและผู้รับบริการ
๖. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน
๗. กิจกรรมพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคให้กับผู้ป่วย ญาติและชุมชน
๘. กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการ
๙. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายพลังงาน