แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2555 (แพทย์หญิงรวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล) แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2555 (แพทย์หญิงรวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล)
6373Visitors | [0000-00-00] 

แพทย์หญิงรวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล

 

แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕
แพทย์หญิงรวิวรรณ   หาญสุทธิเวชกุล
 
ตำแหน่งวิชาการ นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ  ด้านเวชกรรม   สาขากุมารเวชกรรม  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
                            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตำแหน่งบริหาร     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยระบบสุขภาพและวิชาการ รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์
                      ประธานองค์กรแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (ได้รับเลือกตั้ง ๑  มกราคม ๒๕๕๕)                                                                          
ประวัติส่วนตัว       เกิดวันที่   ๑๙  พฤษภาคม  ๒๔๙๘  รวมอายุ  ๕๗ ปี  
                            สมรสกับนพ. ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล มี บุตร ๓ คน
ประวัติการศึกษา   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
                          แพทยศาสตร์บัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๒๒
วุฒิบัตรในการประกอบอาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ๒๕๒๘
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ๒๕๔๗
สมาชิกสมาคมวิชาชีพ: - ราชวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์ แห่งประเทศไทย
- วิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย
สถานที่ทำงาน :   กลุ่มงาน กุมารเวชกรรม โรงพยาบาล เชียงรายประชานุคราะห์
ที่อยู่/สถานที่ติดต่อ :     กลุ่มงาน กุมารเวชกรรม รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์    ๑๐๓๙  ถนนสถานพยาบาล  อ.เมือง  
                                จ.เชียงราย 
                           
ประสบการณ์ทำงาน:   - แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลเทิง  อ.เทิง  จ.เชียงราย  ๒ ปี 
                                    -  แพทย์ประจำบ้าน  คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่  ๓ ปี
                                    -  กุมารแพทย์ ประจำ รพ.เชียงรายฯ
                                    -  หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม  ๒ ครั้ง  
                                    - ประธานองค์กรแพทย์ รพ เชียงรายฯ  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕  จนปัจจุบัน
 
ผลงานระดับประเทศและต่างประเทศ
๑.  กรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ ของสำนักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
      และสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในงานที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาโรคเอดส์ในเด็ก   
๒. วิทยากรด้านป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกและการให้ยาต้านไวรัสในเด็ก   
     ในการอบรมหลักสูตรนานาชาติ   จัดโดย,กรมวิเทศสหการ,  UNICEF   สคร ๑๐ เชียงใหม่และศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยตั้งแต่ ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา  
๓. การวิจัยเกี่ยวกับโครงการลดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ( PMTCT)เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย(Principle  Investigator) ของโรงพยาบาล ที่ทำร่วมกับโครงการของ เขต ๑๐ และโครงการวิจัย PHPT ๑,๒ และ ๔ ของ   มหาวิทยาลัย Harvard สหรัฐอเมริกา และกระทรวงสาธารณสุข   
๔. การวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็กและการให้ยาต้านไวรัสในเด็กติดเชื้อ HIV โดยเป็นหัวหน้าโครงการทำวิจัย ร่วมกับศูนย์วิจัย PHPT Thailand, PACTG USA และ  ศูนย์วิจัยสภากาชาด ไทย    
๕. ประชุมงานวิจัยและดูงาน ที่สหรัฐอเมริกา ประชุมโรคเอดส์ที่จัดในระดับนานาชาติ โดยเป็นตัวแทนของโรงพยาบาล จากประเทศไทย  
๖. นำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติด้านเอดส์  โดยการบรรยาย (Oral Presentation) ๘ ครั้ง และ โดย โปสเตอร์ (Poster Presentation) ๓ ครั้ง
๗. ที่ปรึกษาของ องค์การ อนามัยโลก  องค์การ UNICEFและ องค์กร TREAT ASIA 
     บรรยายและให้คำปรึกษาในระหว่างการประชุมนานาชาติขององค์การ  ๔ ครั้ง
รางวัลดีเด่นที่เคยได้รับ
•รางวัลชนะเลิศงาน พบส คลินิกบริการของจังหวัดและงานเด่นของเขต ๑๐  ประจำปี ๒๕๔๑  เรื่อง “การสร้างระบบการบริบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก” 
•บุคคลดีเด่นสาขาแพทย์ ของชมรม โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี ๒๕๔๓   
•รางวัลชนะเลิศประกวดงานพัฒนาคุณภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๘  ปีของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 
•รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ประจำปี ๒๕๕๒  “Lean and seamless health care “   
•องค์การ UNICEF ( East Asia and Pacific Regional office) ได้มอบ Certificate of achievement: Model of excellence for Pediatric HIV survival, Development and Growth  (สิงหาคม ๒๕๕๓)
•โล่ กิตติกรรมประกาศ จากกระทรวงสาธารณสุขและ TUC มอบให้รพเชียงรายฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้ ระดับภาคด้านการสร้างเครือข่ายการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีเชื้อ เอชไอวี ของประเทศไทย (๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔ )
•โล่ “ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ รุ่นที่ ๑๖” ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่( ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ )
 
ผลงานวิชาการ ที่ตีพิมพ์ (Selected peer-reviewed publications)
1.Lallemant M, Jourdain G, Le Coeur S, Kim S, Karnchanamayul V, Hansudewechakul R, Putiyanun C, Vithayasai V. Perinatal HIV prevention trial (PHPT), Thailand: simplified and shortened zidovudine prophylaxis regime as efficacious as PACTG076.  Durban, South Africa, Int Conf AIDS 2000 Jul 9-14; 13:16 (Late breaker abstract no. LbOr3)
2.G. Jourdain, A. M. Comeau, J. Gerstel-Thompson, S. Le Coeur, V. Karnchanamayul, R. Hansudewechakul, C. Ngampiyasakul, and M. Lallemant. Early Detection of HIV Infection in Infants in Thailand, Using Dried Blood Spots (DBS) and Roche AMPLICOR HIV-1 Assay Using 1.5 Primers 7th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, San Franciso, 2000.
3.Lallemant M, Jourdain G, Le Cœur S, Kim S, Koetsawang S, Comeau AM, Phoolcharoen W, Essex M, McIntosh K, Vithayasai V, for the Perinatal HIV Prevention Trial (Thailand) Investigators.* A trial of shortened zidovudine regimens to prevent mother-to-child transmission of Human Immunodeficiency Virus 1. N Engl J Med 2000; 343: 982-991. Hansudewechakul R listed as co-investigator.
4.Jourdain G, Prasitwattanaseree P, Seubmongkolchai R, Kieffer MP, Le Coeur S., Lallemant M, Hansudewechakul R, Layangool P. Antiretroviral Treatment of Symptomatic HIV-Infected Infants in PHPT-1. 6th International Conference on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP),5 au 10 Oct 2001, Melbourne, Australia.
5.Jourdain G, Mary JY, Le Cœur S, Ngo-Giang-Huong N, McIntosh K, Sabsanong P, Bunjongpak S, Lamlertkittikul S, Sukhumanant T, Srivarasat Y, Hansudewachakul R, Lallemant M. Baseline maternal characteristics associated with “early” and “late” HIV-1 vertical transmission to non-breastfed infants despite zidovudine (ZDV) prophylaxis, in Thailand. XV International Conference on AIDS, Bangkok, 11-16 Jul 2004.
6.Barin F, Jourdain G, Ngo-Giang-Huong N, Brunet S, Warachit B, Ngampiyasakul C, Sriwacharakarn C, Thanasiri P, Hansudewechakul R , Watanayothin S, Karnchanamayul W, Vithayasai V, Lallemant M. Maternal broadly neutralizing antibodies and vertical transmission of HIV-1 in Thailand. XV International Conference on AIDS, Bangkok, 11-16 Jul 2004.
7.Lallemant M, Jourdain G, Le Coeur S, Mary JY, Ngo-Giang-Huong N, Koetsawang S, Kanshana S; McIntosh K, Thaineua V. A randomized, double-blind trial assessing the efficacy of single-dose perinatal nevirapine added to a standard zidovudine regimen for the prevention of mother-to-child transmission of HIV-1 in Thailand*. N Engl J Med 2004; 351:217-28. Hansudewachakul R listed as co-investigator.
8.Briand N, Le Coeur S, Traisathit P, Karnchanamayul V, Hansudewechakul R, Ngampiyasakul C, Bhakeecheep S, Ithisukanan J, Hongsiriwon S, McIntosh K, Lallemant M. Growth of Human Immunodeficiency Virus-Uninfected Children Exposed to Perinatal Zidovudine for the Prevention of Mother-to-Child Human Immunodeficiency Virus Transmission. Pediatr Infect Dis J. 2006 Apr;25(4):325-332.
9.Barin F, Jourdain G, Brunet S, Ngo-Giang-Huong N, Weerawatgoompa S, Karnchanamayul W, Ariyadej S, Hansudewechakul R, Achalapong J, Yuthavisuthi P, Ngampiyaskul C, Bhakeecheep S, Hemwutthiphan C, Lallemant M, and the Perinatal HIV Prevention Trial Group. Revisiting the role of neutralizing antibodies in mother-to-child transmission of the human immunodeficiency virus type 1. J Infect Disease, 2006 J Infect Dis. 2006 Jun 1;193(11):1504-11.
10.Hansudewechakul R, Jourdain G, Plangraun N, The Chiang Rai Paediatric ARV Team. A comprehensive program to strengthen adherence to antiretroviral drug therapy and achieve virological control in HIV infected children in Thailand. Vulnerable Children and Youth Studies, August 2006; 1(2): 180–191
11.Puthanakit T, Jourdain G, HongsiriwoS n, Suntarattiwong P, Chokephaibulkit K, Sirisanthana V, Kosalaraksa P, Petdachai W, Hansudewechakul R, Siangphoe U, Suwanlerk T and Ananworanich J on behalf of the HIV-NAT 086 study team. HIV-1 drug resistance mutations in children after failure of first-line nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-based antiretroviral therapy. HIV Medicine (2010). Published Online: 25 Mar 2010. DOI: 10.1111/j.1468-1293.2010.00828.x
12.Collins J I, Jourdain G, Hansudewechakul R, Kanjanavanit S, Hongsiriwon S; Ngampiyasakul C, Techakunakorn P, Ngo-Giang-Huong N, Duong T, Le Coeur S, Jaffar S, Lallemant M. Long-term survival of HIV-infected children on antiretroviral therapy in Thailand: A 5-year observational cohort study. Clin Infect Dis. 2010 Dec 15;51(12):1449-57. Epub 2010 Nov 5
13.Hansudewechakul, Rawiwan ,Sirisanthana, Virat, Kurniati, Nia , Puthanakit, Thanyawee, Lumbiganon, Pagakrong, Saphonn, Vonthanak, Yusoff, Nik Khairulddin Nik, Kumarasamy, Nagalingeswaran,Fong, Siew Moy , Nallusamy, Revathy, Srasuebkul, Preeyaporn, Law, Matthew,Sohn, Annette H, Chokephaibulkit, Kulkanya .Antiretroviral Therapy Outcomes of HIV-Infected Children in the TREAT Asia Pediatric HIV Observational Database.JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, December 2010( 55): 503-509