โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2
6689Visitors | [0000-00-00] 

    ศูนยฺวิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ " ครั้งที่ ๒ เพื่อได้ฝึกฝนทักษะทางด้านการทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ รวมถึงการฝึกฝนทักษะของการทำงานเป็นกลุ่ม และนำเสนอผลงาน ในระหว่างวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗-วันที่  ๓๐ พฤษภาคม   ๒๕๕๗   ณ  ห้องประชุม   ๓๐๔   ชั้น  ๓  ตึกอานันทมหิดล   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จึงเรียนประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนแพทย์  พยาบาล  บุคลากรทางการแพทย์  และผู้สนใจสมัครเข้าอบรมฯ  
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (แผ่นที่1)

 

โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (แผ่นที่2)

กำหนดการ

แผ่นที่1  Click 

แผ่นที่2  Click

แผ่นที่3  Click

แผ่นที่4  Click

แผ่นที่5  Click

แผ่นที่6  Click

แผ่นที่7  Click

แบบฟอร์มการลงทะเบียน  Click