แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2556 (แพทย์หญิงรัตนา จิรกาลวิศัลย์) แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2556 (แพทย์หญิงรัตนา จิรกาลวิศัลย์)
6799Visitors | [0000-00-00] 

แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี  ๒๕๕๖

แพทย์หญิงรัตนา จิรกาลวิศัลย์

แพทย์หญิงรัตนา จิรกาลวิศัลย์ 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สาขาเวชกรรมป้องกัน
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  โรงพยาบาลหาดใหญ่    จังหวัดสงขลา
 
๑.   ประวัติส่วนตัวและประวัติครอบครัว  สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
 
       เกิดวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๐๓   อายุ ๕๓  ปี  ภูมิลำเนา  ชาวหาดใหญ่  จ.สงขลา
 
       บิดาชื่อ นายตีลั้ง  แซ่ลี้  มารดาชื่อ นางจิตรา สันติกาญจน์  เสียชีวิตทั้งคู่แล้ว 
 
       มีพี่ชาย ๒ คน พี่สาว ๑ คน  เป็นบุตรคนสุดท้อง  สถานภาพสมรส  โสด
 
       สถานที่ปฏิบัติงาน  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  รพ.หาดใหญ่  จ.สงขลา โทรศัพท์  ๐๗๔-๒๗๓๒๓๖
 
๒.   ประวัติการศึกษา  (เรียงจากล่าสุดไปอดีต )
 
        พ.ศ.                                            วุฒิปริญญา                            สาขาวิชา / สถาบัน
  ๒๕๔๕    อนุมัติบัตรสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว                                       กระทรวงสาธารณสุข
  ๒๕๔๑      อนุมัติบัตรสาขาเวชปฏิบัติป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์         กระทรวงสาธารณสุข
  ๒๕๓๔     วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชปฏิบัติป้องกัน แขนงระบาดวิทยา    กระทรวงสาธารณสุข
  ๒๕๓๓     สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต  (บริหารโรงพยาบาล )              ม. มหิดล
  ๒๕๒๗   แพทยศาสตร์บัณฑิต                                                       ม.สงขลานครินทร์ 
  ๒๕๒๐     มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                         โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  ๒๕๑๗   ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น                                   โรงเรียนธิดานุเคราะห์
 
๓.    ประวัติการทำงานอดีต – ปัจจุบัน และ เกียรติประวัติที่ได้รับ  (เรียงจากล่าสุดไปอดีต )
       ประวัติการทำงานอดีต – ปัจจุบัน   
 
                 พ.ศ.                             ตำแหน่ง                             สถานที่ทำงาน
 ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน     หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม              รพ. หาดใหญ่  จ.สงขลา
 ๒๕๓๙-๒๕๔๖         แพทย์ประจำกลุ่มงานเวชกรรมสังคม     รพ. หาดใหญ่  จ.สงขลา
 ๒๕๒๘-๒๕๓๙       แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป                        รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งปัจจุบัน
- หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  พ.ศ. ๒๕๔๖
 
- รองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  พ.ศ. ๒๕๕๔
 
- คณะกรรมการทีมนำ ( Lead Team )   พ.ศ. ๒๕๕๔
 
-  คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  พ.ศ. ๒๕๕๔
 
-  กรรมการสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  ภาคใต้   พ.ศ. ๒๕๓๖
 
 เกียรติประวัติที่ได้รับ     
 
      ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๔       คลินิกโรคจากการทำงาน รพ.หาดใหญ่  ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ
 
                                      ประจำปี  ๒๕๕๓  โดย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน  สำนักงานประกันสังคม 
 
                                      กระทรวงแรงงาน 
 
       พ.ศ. ๒๕๔๕            ได้รับรางวัล   “ ศิษย์เก่าผู้ทำชื่อเสียงให้กับคณะแพทยศาสตร์
 
                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  ขณะปฏิบัติงานในตำแหน่งนายแพทย์ ๙
 
                                       (วช.)  (ด้านเวชกรรมป้องกัน )  โรงพยาบาลหาดใหญ่
 
       พ.ศ. ๒๕๓๘            ได้รับรางวัล   “ คนดีมีคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข  ของเขต  ๑๒
 
                                      ประจำปี ๒๕๓๘”  สาขาวิชาการ  ขณะปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 
                                      ผู้ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม  สาขาเวชกรรมทั่วไป  ( นายแพทย์ ๗ )   
 
       พ.ศ. ๒๕๓๗             ได้รับรางวัล   “ แพทย์ตัวอย่างภาคใต้  ประจำปี ๒๕๓๗   จากคณะแพทยศาสตร์  
 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  ขณะปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ  ด้านเวชกรรม     
 
        สาขาเวชกรรมทั่วไป ( นายแพทย์ ๗ )    รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 
๔.  ผลงานและความภาคภูมิใจ
 
งานบริหาร และ งานบริการ
 
-  ก่อตั้งกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  โรงพยาบาลหาดใหญ่    พัฒนาและขยายงานอาชีวอนามัยไปในระดับจังหวัด       มีคณะทำงานคลินิกโรคจากการทำงานทั้งภาครัฐ  คือ กระทรวงแรงงาน  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ  และภาคเอกชน  ทำให้มีทั้งผู้บริหาร  นักวิชาการ (แพทย์, วิศวกร,  นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน )    ตัวแทนนายจ้างลูกจ้าง  ร่วมวางแผนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    ปัจจุบันคลินิกโรคจากการทำงาน จ.สงขลา         มีจำนวน ๔ แห่ง มากที่สุดในประเทศ  ( รพ.หาดใหญ่, ม.สงขลานครินทร์, รพ.สงขลา, รพ.จะนะ )  ร่วมในงานวิจัยพัฒนาบริการอาชีวอนามัย  หารูปแบบบริการอาชีวอนามัย จ.สงขลาตามบริบทของสถานประกอบการ และ ความเฉพาะของประชากรวัยแรงงานของจังหวัดสงขลา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาค  ประเทศและนานาชาติ    ( นำเสนอเป็นผลงานวิจัย )  และได้เป็นสถาบันสมทบในการผลิตแพทย์อาชีวเวชศาสตร์  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นสถาบันผลิตแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่มีความขาดแคลนสูง  ในส่วนภูมิภาคของประเทศ 
 
- ในด้านงานบริการ รพ.หาดใหญ่  ได้รับรางวัล  คลินิกโรคจากการทำงานดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี  ๒๕๕๓โดย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน  สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน  เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยผลงานดีเด่นจากการเป็นโรงพยาบาลที่มีการจัดบริการอาชีวอนามัยทั้งเชิงรุกโดยรายงานการวินิจฉัยโรคจากการทำงานและผลการดำเนินงานสม่ำเสมอ  และบริการเชิงรุกโดยสอบสวนโรคจากการทำงาน   นำไปสู่การควบคุมป้องกันโรค
 
- ร่วมพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล  รวมทั้ง  Healthy workplace และ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพทั้งผู้รับบริการและบุคลากรโรงพยาบาล  สนับสนุนให้มีกลุ่มผู้ป่วย self help group  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยและชุมชนโรงพยาบาลหาดใหญ่   และจัดทำระบบการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน   การสอบสวนโรค  ตามความเสี่ยงของบุคลากรโรงพยาบาล  ทำให้มีความปลอดภัย  และควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการทำงานได้เพิ่มขึ้น
 
- เคยเป็นกรรมการบริหารโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  รพ.หาดใหญ่    อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา   และเป็นประธานร่างและพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพแก่นักศึกษาแพทย์   เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกแห่งแรกที่มีหลักสูตรรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ 
 
งานวิชาการ  (เรียงจากล่าสุดไปอดีต )
 
-R. Jirakalvisan , O. Untimanon,  Basic Occupational Health Services (BOHS) model utilizing governmental, academia and private enterprises network in Songkhla province, Southern Thailand. A preliminary result.  30 th International Commission on Occupational  Health, Cancun, Mexico, March 18-23, 2012 .
 
-R. Jirakalvisan, C. Padungtod, Strengthening occupational service in Southeast of Thailand through occupationaol medicine physicians network, 28 th International  Commission on Occupational  Health, Milan, Italy, June 11-16, 2006.
 
-R. Jirakalvisan,  K. Sinlapapochakul, B. Warchit,  New way of teaching and learing Health Promotion and Health Maintenance, AMEE 2004, Edinburgh; 5-8 sep, 2004.
 
- รัตนา จิรกาลวิศัลย์  และ คณะ  การส่งเสริมสุขภาพและความต้องการสนับสนุนด้านสุขภาพของสถานประกอบการจังหวัดสงขลา  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒๒:๑ : ๘๕- ๙๒, ๒๕๔๒
 
-รัตนา จิรกาลวิศัลย์ และ คณะ  การเปรียบเทียบผลการตรวจการได้ยินของพนักงานโรงงานผลิตกระป๋อง  โดยหน่วยอาชีวเวชกรรมเคลื่อนที่กับคลินิกตรวจการได้ยินโรงพยาบาลหาดใหญ่  วารสารอนามัย ๒๗: ๓: -๗, ๒๕๔๑
 
-รัตนา จิรกาลวิศัลย์, สุวิมล สนั่นชาติวนิช, สุณี วัฒนโภคา, การประเมินผลคลินิกความดันโลหิตสูง  รพ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  ปีงบประมาณ ๒๕๓๖,  วารสารวิชาการเขต ๑๒, ๓ (  ก.ค. – ก.ย. ๒๕๓๗), ๑-๑๑
 
๕.  คติประจำใจในการทำงาน
 
องค์ประกอบ ๔ ประการ ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข  ( อัลแบร์  กามู  เขียน  สุชาติ  สวัสดิ์ศรี  แปล )                                                       
 
๑.  อยู่ในที่มีอากาศโปร่ง
 
๒.  รักใครสักคนหนึ่ง
 
๓.  พ้นจากความทะเยอทะยาน
 
๔.  ทำงานสร้างสรรค์