กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี พ.ศ.2557 กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี พ.ศ.2557
1216Visitors | [0000-00-00] 

กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร  ประจำปี  พ.ศ.2557

โดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ร่วมกับ

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง   “Update in Cardiac Rehabilitation”

ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ 30  พฤษภาคม  2557   เวลา 08.00 - 12.00 น.

****************************************************

 

 

08.30-09.00  น.      ลงทะเบียน

 

09.00-09.10  น.     กล่าวเปิดงานโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ 

 

09.10-10.00  น.     Trends of Cardiac Rehabilitation in 21st Century. (พญ.ปิยะนุช  รักพาณิชย์)

 

10.00-10.45  น.      Meet the expert : Cardiac Rehabilitation Set Up  

                                    (พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ , พญ.ปิยะนุช  รักพาณิชย์  และ พญ.วิภาวี  ลักษณากร)

 

10.45-11.00  น.      พักรับประทานอาหารว่าง

 

11.00-11.45  น.      Exercise Rehabilitation and Longterm Management of Heart Failure Patients.

                                    (พญ.วิภาวี  ลักษณากร)

 

11.45-12.00  น.      ถาม – ตอบ และปิดการประชุม