การบรรยายวิชาการ เรื่อง “Update in Cardiac Rehabilitation” การบรรยายวิชาการ เรื่อง “Update in Cardiac Rehabilitation”
1067Visitors | [0000-00-00] 

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจรับฟังการบรรยายวิชาการ

เรื่อง   “Update in Cardiac Rehabilitation”

โดยวิทยากรคือ

พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ , พญ.ปิยะนุช  รักพาณิชย์  และ พญ.วิภาวี  ลักษณากร

ในวันศุกร์ที่ 30  พฤษภาคม  2557   เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี