เสวนาวิชาการ เรื่อง “อาหารและออกกำลังกายเพื่อกระดูกแข็งแรง” เสวนาวิชาการ เรื่อง “อาหารและออกกำลังกายเพื่อกระดูกแข็งแรง”
1157Visitors | [0000-00-00] 

ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการเสวนาวิชาการ

เรื่อง   “อาหารและออกกำลังกายเพื่อกระดูกแข็งแรง”

โดยวิทยากรคือ  แพทย์หญิงแหวนทับทิม   ธนโกเศศ

ในวันเสาร์ที่ 19  เมษายน   2557   เวลา  09.30-11.30  น.

ณ   ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร  ตู้จินดา  อาคารแพทย์โกศล  สมาคมแพทย์สตรีฯ ชั้น 3  ตรงข้ามวัดธาตุทอง  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ

จองที่นั่งได้ที่ นางสาวอ่อนสา  เงางาม  โทรฯ 02-391-0400 ,  087-682-5484