หลักสูตรพัฒนาผู้นำ“ Medical Women’s Leadership Program” หลักสูตรพัฒนาผู้นำ“ Medical Women’s Leadership Program”
1647Visitors | [0000-00-00] 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์
            จัดหลักสูตรพัฒนาผู้นำ ชื่อ   “ Medical Women’s Leadership Program”           


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ Medical Women’s Leadership Program”

วันที่ 19-20  มิถุนายน  2557

ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท   จังหวัดนครนายก

จัดโดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

.................................................................................................................

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557

8.30 – 9.00  น.                   ลงทะเบียน

9.00 – 9.10  น.                   นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเปิดงาน

9.10 – 10.00 น.                  Work Life Balance  (พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ)

10.00 – 10.30 น.                 Introduction to Leadership Program

            (ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และ ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล)

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.                 Leadership Communications for Physicians  (พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล)

12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                 Real World Negotiation Skills for Complex Situations 

            (ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์)

14.30 – 14.45 น.                                พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.                                Workshop 1:   Arm Exercise   (ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล)

16.30 – 18.00 น.                                Workshop 2:   Hospital Re-engineering   (ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล)

18.30 – 20.00 น.                                รับประทานอาหารค่ำ

วันศุกร์ที่ 20  มิถุนายน  2557

8.00 – 8.30 น.                    Summary of Day 1  (ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล)

8.30 – 10.00 น.                  Multiparty Negotiations (พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล)

10.00 – 10.15 น.                                พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.                                Leadership in 21st Century

(นพ.เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์ , ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล และ พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล)

12.00 – 13.00 น.                                พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                                Workshop Presentation  (ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล )

14.30 – 14.45 น.                                พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.                                10 Q&A with Professional Lady Idols

                             (นำเสวนา โดย พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล)

16.30 – 17.00 น.                                แจกประกาศนียบัตร และ พิธีปิด

 

..........................................................

คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร

  1. เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ (ท่านสามารถสมัครสมาชิกพร้อมใบสมัครโครงการ)
  2. มีอายุการปฏิบัติงานประจำไม่ต่ำกว่า 5 ปี และอายุไม่เกิน 50 ปี
  3. ส่งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ (ถ้ามี) รูปถ่าย 2 นิ้ว

จำนวน 2 ใบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ ส่งไปที่สมาคมแพทย์สตรีฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะแจ้งกลับทางโทรศัพท์ และ/หรืออีเมล์

หมายเหตุ    1.  ค่าสมัครสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ จำนวน 1,000 บาท ตลอดชีพ                           (สามารถโอนเข้าชื่อบัญชี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์            บัญชีเลขที่ 017-2-30238-2  ธนาคารทหารไทย  สาขาธาตุทอง  ประเภทออมทรัพย์) 

                    2.   ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ Medical Women’s Leadership Program” ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารระหว่างการอบรม 2 วัน สมาคมแพทย์สตรีฯเป็นผู้รับผิดชอบ

                    3.   การเดินทางโดยรถโคช เริ่มออกเดินทางจากอาคารเฉลิมพระบารมี ซอยศูนย์วิจัย วันที่ 19 มิถุนายน 2557  เวลา 06.00 น. (ขอความกรุณาทุกท่าน มาก่อนเวลารถออก 15 นาที) และรถรับกลับ กทม. วันที่ 20 มิถุนายน 2557  เวลา 17.30 น.

                    4.  ผู้เข้ารับการอบรมที่มาจากต่างจังหวัด รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างต่างจังหวัดกับ กทม. เอง

                   5.  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องอยู่ประชุมครบ 2 วันเต็ม

 

......................................................

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมแพทย์สตรีฯ http://www.tmwa.or.th/download/tmwamember.doc

ดาวโหลดใบสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Medical Women’s Leadership Program  http://www.tmwa.or.th/download/tmwaleadership.doc

ดาวโหลด รายละเอียดการอบรม http://www.tmwa.or.th/download/schedule.pdf

ดาวโหลด รายละเอียดคณสมบัติผู้สมัคร  http://www.tmwa.or.th/download/memberspec.pdf