การออกกำลังกายป้องกันโรคมะเร็ง การออกกำลังกายป้องกันโรคมะเร็ง
5491Visitors | [0000-00-00] 

 จาก http://haamor.com/th/ออกกำลังกายป้องกันโรคมะเร็ง/การออกกำลังกายป้องกันโรคมะเร็ง (Physical activity for cancer prevention)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
การเตรียมตัวก่อนพบแพทย์

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2555 นี้ สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา หรือเอซีเอส (ACS,Ameri can Cancer Society) ได้ให้คำแนะนำเป็นแนวทาง (Guidelines) ในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อการป้องกันโรคมะเร็ง ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

  • ในผู้ใหญ่ ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาทีเมื่อเป็นการออกกำลังในระ ดับปานกลาง* หรือ 75 นาทีเมื่อออกกำลังกายเต็มที่* (Vigorous intensity) ทั้งนี้แนะนำให้เฉลี่ยกันไปในแต่ละวันของสัปดาห์ ไม่ควรหักโหมทั้งหมดในวันเดียว
  • ในเด็กและวัยรุ่น ควรต้องออกกำลังกายทั้งลักษณะปานกลาง หรือลักษณะเต็มที่อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อ 1 วัน โดยควรออกกำลังกายเต็มที่อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
  • จำกัดการนั่งๆนอน การดูทีวี และการใช้คอมพิวเตอร์
  • พยายามออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมการออกกำลังกายบ่อยๆ นอกเหนือจากการทำเป็นกิจวัตร

อนึ่งอาหารป้องกันโรคมะเร็ง) การป้องกันโรคมะเร็ง จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อปฏิบัติร่วมกันทั้งการออกกำ ลังกาย และการดูแลในเรื่องอาหาร (

นอกจากนี้ สังคมจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้โดย

  • ช่วยควบคุมดูแลให้ในสังคมอุดมด้วยอาหารมีประโยชน์ และในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ทั้งในระดับชุมชน ที่ทำงาน และโรงเรียน
  • ควรต้องช่วยกันจำกัดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งหลายโดยเฉพาะในเด็กและคนวัยหนุ่มสาว
  • ควรต้องจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสม สนุกสนาน และปลอดภัย สำหรับการออกกำลังกายทั้งในชุมชน ที่ทำงาน และโรงเรียน ควรรวมไปถึงความปลอดภัยในการเดินทางที่ช่วยเสริมการออกกำลังกายเช่น การเดิน และการขี่จักรยาน

หมายเหตุ:

บรรณานุกรม

  1. Exercise intensity. http://en.wikipedia.org/wiki/Exercise_intensity [2012, March 14].
  2. Kushi,L. et al. (2012). American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. 62, 30-67.