แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี2557 แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี2557 แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล
8368Visitors | [0000-00-00] 

แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี  ๒๕๕๗

แพทย์หญิงสมบัติ  ชุติมานุกูล
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
 
ประวัติส่วนตัวและประวัติครอบครัว 
 
เกิดวันที่  :  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๐๕   อายุ   ๕๒   ปี      ภูมิลำเนา   :   จังหวัดระยอง
 
บิดาชื่อ  :  นายมนต์ชัย  ชุติมานุกูล  (เสียชีวิต)          มารดาชื่อ  :  นางดารณี  ชุติมานุกูล
 
จำนวนพี่น้อง  :  พี่ชาย  ๑  คน  น้องชาย  ๑  คน        สถานภาพสมรส  :  โสด  
 
สถานที่ปฏิบัติงาน  :  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  ๒๘๓  ถนนสุวรรณศร  ตำบลสระแก้ว
 
อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  ๒๗๐๐๐
 
ประวัติการศึกษา
 
 แพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. ๒๕๓๐
 
Ÿ  วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี  พ.ศ. ๒๕๓๗
 
Ÿ  ประกาศนียบัตรหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์  สถาบันกรมการแพทย์  ปี  พ.ศ. ๒๕๓๘
 
Ÿ  ประกาศนียบัตรหลักสูตรเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  UC DAVIS  สหรัฐอเมริกา  ปี  พ.ศ. ๒๕๔๐
 
Ÿ  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล  รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  รุ่นที่ ๓๖  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๐
 
Ÿ  ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงทางการแพทย์และสาธารณสุข  (น.บ.ส.)  กระทรวงสาธารณสุข 
 
รุ่นที่ ๒๕  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๒
 
Ÿ  ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
 
รุ่นที่  ๔  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
Ÿ  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง  มหาวิทยาลัยมหิดล  รุ่นที่ ๑๓   ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
Ÿ  ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์และสาธารณสุข สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประวัติการทำงาน
 
Ÿ  เริ่มรับราชการ  เมื่อวันที่  ๑  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ตำแหน่งนายแพทย์  ระดับ  ๔ 
 
สังกัดโรงพยาบาลปลวกแดง  โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  ๑๐  เตียง  จังหวัดระยอง
 
Ÿ  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ตำแหน่งนายแพทย์  ระดับ  ๗  สังกัดโรงพยาบาลบ้านฉาง  โรงพยาบาลชุมชน 
 
ขนาด  ๓๐  เตียง  จังหวัดระยอง
 
Ÿ  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ตำแหน่งนายแพทย์  ระดับ  ๘  กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลศูนย์ระยอง  จังหวัดระยอง
 
Ÿ  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖  ตำแหน่งนายแพทย์  ระดับเชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลระยอง  จังหวัดระยอง
 
Ÿ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึงปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
 
Ÿ  เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง
 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  อีกตำแหน่งหนึ่ง
 
คติธรรมนำชีวิตที่สำคัญ  (หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างประสบความสุข  ความสำเร็จ  ทั้งส่วนตัว 
 
และส่วนรวม)
 
 พรหมวิหาร  ๔  :  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา
 
ผลงานเด่น
 
   ๑.  ด้านบริหาร   พัฒนาระบบรับ – ส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดระยอง  “RAYONG  MODEL”  โดยเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ช่วยแก้ปัญหาความแออัดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  ใช้กลยุทธ์  พบส. คืนชีพ  บนหลักการของ  “ พี่ช่วยน้อง  น้องช่วยพี่  พี่น้องช่วยกัน ”  ให้เกิดการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ  เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเกิดประสิทธิภาพ  ปลอดภัย  ไร้รอยต่อด้วยความสมานฉันท์                             
 
 ร่วมปฏิบัติการกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขกรณีอุทกภัยของกระทรวงสาธารณสุข  โดยได้รับความไว้วางใจและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทำงานประสานจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  บริหารจัดระบบประสานส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  จากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครไปยังโรงพยาบาล          ส่วนภูมิภาคได้อย่างปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ  ประสบความสำเร็จ  ระดับประเทศ
 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารที่เป็นผู้นำในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นสองเหตุการณ์ใหญ่            ในโรงพยาบาลระยอง  ได้แก่  เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  และเหตุการณ์เพลิงไหม้คลังยาในโรงพยาบาลระยอง  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ประสบความสำเร็จ  สามารถบริหารจัดการ  ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่มีการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วย  ญาติ  หรือเจ้าหน้าที่           ของโรงพยาบาล  เกิดความสูญเสียทรัพย์สินน้อยที่สุด  อีกทั้งนำมาเป็นประโยชน์กรณีศึกษาสำหรับการวางแผนการเตรียมความพร้อม ในการป้องกัน  แก้ปัญหา  ต่อไป
 
 ประธานคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสำหรับจังหวัดระยอง  โดยจัดทำ  “ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด ”  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม  หน่วยงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาลดลงได้  ๒๓  เปอร์เซ็นต์  และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก  ก.พ.ร. ให้เป็นตัวแทนหน่วยงานของจังหวัดระยองดำเนินการตามข้อเสนอ
 
 ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เมื่อมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่  ได้ใช้ประสบการณ์มาบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงพยาบาล  และดูแลช่วยเหลือบุคลากรของโรงพยาบาล                  และประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
๒.  ด้านบริการ
 
 บทบาทของกุมารแพทย์  พัฒนาการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย  พัฒนาการโครงการลูกเกิดรอด  แม่ปลอดภัย  โดยร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  ฟื้นฟูทักษะช่วยฟื้นคืนชีพ         ในทารกแรกเกิด  แก่บุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  เป็นผู้บุกเบิกไอซียูทารกแรกเกิด  พัฒนาสร้างทีมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต  จนเกิดความศรัทธาจากญาติ  และผู้ป่วย
 
Ÿ  สำนักงานบรรเทาทุกข์  และประชามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  ร่วมกับเหล่ากาชาด  จังหวัดสระแก้ว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่  และความพิการอื่น  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ให้บริการตรวจ  ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง – เพดานโหว่  และความพิการอื่น ๆ  ช่วยให้เกิดการเข้าถึงของการแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยส่วนภูมิภาคให้ดีขึ้น  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม      ได้อย่างมีความสุข
 
 ๓.  ด้านวิชาการ  และด้านพัฒนาคุณภาพ
 
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการประชุมวิชาการใหญ่  ประจำปีของโรงพยาบาลระยอง  และจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี  เกิดการแสดงผลงานวิชาการและงานคุณภาพ  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขภายในเครือข่ายบริการของหน่วยบริการทุกระดับ
 
Ÿ  สร้างผลงานวิชาการ  เรื่อง  “ ปัจจัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก : บทเรียนจากกรณีศึกษา ”  โดยรวบรวมกรณีศึกษา  เป็นบทเรียนที่เกิดประโยชน์สำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม  และประโยชน์ในการวางแผน  การเตรียมความพร้อมรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น  ในพื้นที่เสี่ยง ผลักดันให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการเรื่อง  การพัฒนาคน  องค์ความรู้  สถานที่  วัสดุครุภัณฑ์  และระบบสารสนเทศ  ให้เกิดขึ้นในจังหวัดระยองด้วยความร่วมมือของภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากผลงานวิชาการนี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการใช้มาตรการทางกฎหมาย  มาตรการทางสังคม            ให้ตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
๑.  บุคคลดีเด่น  สาขาแพทย์  กองทุนคุณอภิรามพินิจอักษร  โรงพยาบาลระยอง   ปี  พ.ศ. ๒๕๔๙
 
๒.  บุคคลตัวอย่าง  โรงพยาบาลระยอง  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๒
 
๓.  บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น สาขาแพทย์ผู้บริหาร จังหวัดระยอง  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
๔.  ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับเชี่ยวชาญ  จังหวัดระยอง  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๕
 
๕.  คนดีศรีสาธารณสุข  จังหวัดระยอง  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 ๖.  บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น  สาขาแพทย์  เครือข่ายบริการที่  ๖  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๖