แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2557 แพทย์หญิงสุรัสวดี ศุภธราธาร แพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2557 แพทย์หญิงสุรัสวดี ศุภธราธาร
12621Visitors | [0000-00-00] 

แพทย์หญิงสุรัสวดี  ศุภธราธาร

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)

โรงพยาบาลปัตตานี  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
ประวัติส่วนตัว    เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ปัจจุบันอายุ 55 ปี
 
เป็นบุตรของนายสงัด  สุจริต และนางสงบ สุจริต
 
สมรสกับนายแพทย์สุชาติ ศุภธราธาร มีบุตรชาย 1 คน
 
ประวัติการศึกษา            
2519                              โรงเรียนเตรียมอุดม
 
2527                              แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
2533                              วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 
                                       สูติ-นรีเวชกรรม  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ประสบการณ์การทำงาน      แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลยะหา จังหวัดยะลา ปี 2527
 
                                       แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ปี 2529
 
                                       แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
 
                                       โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2530
 
                                       สูติแพทย์ โรงพยาบาลปัตตานี ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ             
 
          พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน       อาจารย์พิเศษสอน และให้คำแนะนำแพทย์ใช้ทุนตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
 
                                              แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1
 
          พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน       กรรมการบริหารความเสี่ยงและความคิดเห็น โรงพยาบาลปัตตานี
 
          พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน       กรรมการเวชระเบียน โรงพยาบาลปัตตานี
 
          พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน       กรรมการหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลปัตตานี
 
          พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน       กรรมการดูแลผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลปัตตานี
 
          พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน       ประธานคณะทำงานศูนย์พึ่งได้ (OSCC) จังหวัดปัตตานี
 
          พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน       ประธานกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลปัตตานี              
 
          พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน       ประธานการจัดตั้งและดำเนินงานคลินิกนมแม่
 
          พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน       คณะทำงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลปัตตานี
 
          พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน       ประธานชมรมสายใยรักจังหวัดปัตตานี
 
          พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน       ประธานคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
 
                                             จังหวัดปัตตานี
 
          พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน       ประธานคณะกรรมการพัฒนาการดูแลมารดาและทารกคลอดก่อนกำหนด
 
                                              จังหวัดปัตตานี
 
     พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน       ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) จังหวัดปัตตานี
 
 
ผลงานและความภาคภูมิใจ
 
1. ร่วมก่อตั้งและพัฒนาระบบบริการแม่และเด็กของโรงพยาบาลปัตตานีให้มีคุณภาพ  โดยส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน พัฒนาเครือข่ายในชุมชนเพื่อให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ช่วยให้ลูกเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย ภายใต้โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทำให้โรงพยาบาลปัตตานีผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับทอง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552  และผ่านการประเมินซ้ำเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555
 
2. ประธานคณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง (One Stop Crisis Center : OSCC) ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ทั้งทางเพศ ร่างกาย และจิตใจ อย่างรวดเร็ว ครบวงจร เป็นความลับ และให้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด และได้จัดทำโครงการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนมัธยมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบัน
 
3. ริเริ่มโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางสูติกรรมของโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้โรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลยุพราชสายบุรี และโรงพยาบาลโคกโพธิ์ สามารถให้บริการทางสูติกรรม ได้แก่ การตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง การผ่าตัดคลอด ทำหมัน ขูดมดลูก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยสะดวก ใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่ายครอบครัว โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ช่วยให้ทีมผ่าตัดโรงพยาบาลโคกโพธิ์ สามารถผ่าตัดได้เอง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมากกว่า 100 รายต่อปี ส่วนโรงพยาบาลยุพราชสายบุรีได้ดำเนินการจัดทีมผ่าตัดสัญจรจากโรงพยาบาลปัตตานีให้บริการทางสูติกรรมทุกเดือน
 
4.เป็นผู้นำทีมดำเนินการพัฒนาการดูแลมารดาและทารกคลอดก่อนกำหนด เพื่อเพิ่มความสำเร็จของการยับยั้งการคลอดก่อนกำหนด และลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดที่อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ โดยจัดทำ CPG จัดอบรมบุคลากร นิเทศหน้างาน ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน จัดตั้ง Preterm Unit ในโรงพยาบาลปัตตานี ประสานการทำงานร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายมารดาและทารกเพื่อครอบครัวเด็กและเยาวชน ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    จนสามารถเพิ่มความสำเร็จของการยับยั้งการคลอดก่อนกำหนดจากร้อยละ 46.34 ในปี 2554 เพิ่มเป็น 79.36 ในปี 2556 และลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์จากร้อยละ 67.75 เหลือร้อยละ 45.8 ในปี 2556 อัตราการคลอดก่อนกำหนดจากร้อยละ 9.29 ในปี 2554 ลงเหลือร้อยละ 8.88  ในปี 2556 และทรงเสด็จฯ เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที 26 สิงหาคม 2556
 
 
ผลงานทางวิชาการ
 
Supataratarn, Suratsawadee. Intra – abdominal swabs packing for uncontrolled hemorrhage in abdominal pregnancy : Report a case and review. 12th Region Medical Journal. 2007 Apr; 18(2.2):125 – 128. Review.
 
Supataratarn, Suratsawadee.  การศึกษาภาวะหลอดประสาทไม่ปิดในโรงพยาบาลปัตตานี 10 ปี (พ.ศ. 2542 – 2551). 12th Region Medical Journal. 2008 Oct; 19(4.2): 159 – 172.
 
เส้นทางชีวิตสูติแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงภัย
 
หลังจบการศึกษาแพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวชกรรม ได้ปฏิบัติหน้าที่สูติแพทย์ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปัตตานี เป็นเวลานานกว่า 20 ปี จนเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบงานโครงการสำคัญๆ มากมายหลายโครงการ ทุกโครงการที่รับผิดชอบสามารถดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้มารดาและทารกมีสุขภาวะที่ดี ด้วยความมุ่งมั่น และความสามารถในการทำงาน การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5 สาขาหลัก (สูติ-นรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) จังหวัดปัตตานี
 
ไม่เพียงการมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนเท่านั้น อีกบทบาทหนึ่งคือ การเป็นบุตร ภรรยา และมารดาที่ดี โดยตระหนักถึงการทำหน้าที่ของบุตรที่ดี คือ ตั้งใจเรียนหนังสือ มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร อยู่ในโอวาทของบิดา มารดา ดูแลให้ท่านมีความสุขในวัยชราด้วยความกตัญญูกตเวที วางตนเป็นภรรยาที่ดี โดยให้การสนับสนุนนายแพทย์สุชาติ ศุภธราธาร อายุรแพทย์เชี่ยวชาญ ดูแลและพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนได้อย่างเต็มที่  ส่วนบทบาทของแม่ ก็ได้ให้การดูแลบุตร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรชายคนเดียว จนจบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Senior QA Engineer บริษัท Venda Software Development
 
ไม่ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานจะเป็นอย่างไร ก็ยังคงทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจที่จะพัฒนาโรงพยาบาลปัตตานี และจังหวัดปัตตานีให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลงปฏิบัติงานและนิเทศงานในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาชนในพื้นที่จะได้รับบริการที่ดีอย่างไม่ย่อท้อ ไม่เคยที่จะละทิ้งดินแดนแห่งนี้ แม้ว่าจะมีภูมิลำเนาเดิมคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ตาม ความมุ่งมั่น บากบั่น เสียสละและอดทน ไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะเป็นผู้หญิง จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนทำให้องค์กรได้รับรางวัล และผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย (2545) โรงพยาบาลสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (2548) โรงพยาบาลสายใยรัก ระดับทอง (2552) ผ่านการประเมินซ้ำ (2555) และ
 
เกียรติประวัติที่ได้รับ      สูติแพทย์ดีเด่นของโครงการเครือข่ายมารดาและทารกเพื่อครอบครัวเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์