แพทย์สตรีในดวงใจ แพทย์สตรีในดวงใจ
5382Visitors | [0000-00-00] 

 แพทย์สตรีในดวงใจ

   

 แพทย์หญิง เกศทิพย์ บัวแก้ว

 รางวัล “แพทย์สตรีในดวงใจ” เป็นรางวัลที่เกิดขึ้นใหม่ในพ.ศ. 2558 นี้ สืบเนื่องจากการ   ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้วิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนาเรื่องหนึ่งคือ การประชาสัมพันธ์สมาคมให้เป็นที่รู้จักทั้งในบรรดาแพทย์สตรีด้วยกัน และประชาชนทั่วไป จึงได้นำความไปปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คือ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ดำเนินการสถาบันตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาประมาณ 20 ปี สามารถทำให้สถาบันเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาล       ทุกระดับในการพัฒนาคุณภาพ

            นายแพทย์ อนุวัฒน์ อนุญาตให้สมาคมฯ นำเสนอผลงานใน 1 บูธ ซึ่งมีโปสเตอร์ 8 แผ่น นำเรื่องราวไปแสดงให้ผู้เข้ามาร่วมงาน ซึ่งปกติจะมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 7,000 คน และมีผู้ที่มิได้ลงทะเบียน             แต่ประสงค์จะชมนิทรรศการเข้าไปศึกษาได้

            แต่การชมโปสเตอร์เพียงอย่างเดียว ไม่พอเพียงที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เข้าประชุม                  ท่านจึงแนะนำว่าควรมีกิจกรรมที่ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเกี่ยวกับแพทย์สตรีที่ตนรู้จัก และตั้งชื่อให้ว่า “แพทย์สตรีในดวงใจ”

            คณะกรรมการโดยการนำของท่านนายกสมาคมฯ เห็นชอบ และทำประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญชมนิทรรศการพร้อมทั้งลงคะแนนเลือก “แพทย์สตรีในดวงใจ” เป็นแบบฟรีโหวต ไม่มีการลงแข่งขันใดๆ

            คุณลักษณะที่แพทย์สตรีในดวงใจควรมี

1.       มีความรู้ ความชำนาญ ในสาขาวิชาชีพ

2.       มีความเอาใจใส่ในการดูแลผู้ป่วย

3.       เห็นคุณค่าของทีมงาน ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน

4.       พัฒนาตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี

5.       พัฒนาคุณภาพของงานที่ตนปฏิบัติ

6.       มีความเป็นผู้นำ

เมื่อผู้เข้าประชุมเยี่ยมชมนิทรรศการ แต่ละท่านจะได้รับใบลงคะแนน โดยให้ตกลงใจเลือกแพทย์     ที่ตนคิดว่าเหมาะสม แล้วหย่อนบัตรลงหีบที่จัดไว้ให้

เมื่อสิ้นสุดงานได้รับบัตรลงคะแนนประมาณ 1,000 ใบ คิดตามจำนวนตุ๊กตา และของที่ระลึกที่มอบให้ผู้ลงคะแนนทุกท่านเป็นตัวชี้วัด

ผลการลงคะแนนได้แพทย์สตรีในดวงใจคือ แพทย์หญิง เกศทิพย์ บัวแก้ว อายุรแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลประจำจังหวัดพัทลุง

เมื่อนับคะแนนแล้ว คณะกรรมการฯ สอบถามกลับไปยังผู้บังคับบัญชา รวมทั้ง สสจ. จังหวัดพัทลุงด้วย ทุกท่านสนับสนุนเต็มที่

อนึ่ง แพทย์หญิง เกศทิพย์ บัวแก้ว มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คือ เป็นหัวหน้าทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ได้ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล Terumo Diabetes Patient Care Team Award ซึ่งสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานจัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดยตัดสินจากการนำเสนอผลงานเป็นรายงานที่มีเป้าหมาย กระบวนการ ผลลัพธ์ ชัดเจน และต้องพัฒนาให้ได้ผลดีขึ้น ตามลำดับ อย่างน้อย 3 ปี ต่อเนื่อง โรงพยาบาลพัทลุงจึงได้รับรางวัล ประจำปี 2556

มีการเยี่ยมสำรวจโดยกรรมการของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ใช้แนวทางการเยี่ยมสำรวจของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลจะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันด้วย

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีแก่ แพทย์หญิง เกศทิพย์ บัวแก้ว ผู้เป็น “แพทย์สตรีในดวงใจ” ประจำปี พ.ศ. 2558

 

พญ.อารยา ทองผิว

ผู้รายงาน