ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม
2545Visitors | [0000-00-00] 

 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
วันอาทิตย์ที่ ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
 ณ  ห้องประชุมประสงค์ – สุดสาคร ตู้จินดา  ชั้น ๓
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขที่ ๙๘๐/๒  ถ.สุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
 
.....................................................................
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.
นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการอำนวยการชุดที่ ๓๑
เหรัญญิกเสนองบดุลประจำปีและเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
เลขาธิการเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจำปี  ๒๕๕๗
และรายงานผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
 
 
 
๐๙.๓๐-๐๙.๕๐ น. แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกกิตติมศักดิ์ 
๐๙.๕๐-๑๐.๓๐ น.
แสดงความยินดีกับแพทย์สตรีที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ
มอบรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๘ (พญ.อารยา  ทองผิว)
มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘
(พญ.จริยา แสงสัจจา สาขาบริหาร พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ สาขาบริการ)
มอบรางวัลแพทย์สตรีในดวงใจ (พญ.เกศทิพย์ บัวแก้ว)
 
 
 
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐  น.   แพทย์สตรีตัวอย่าง แพทย์สตรีดีเด่น และแพทย์สตรีในดวงใจ กล่าวปราศรัย
๑๑.๐๐-๑๑.๑๕  น. อาหารว่าง
๑๑.๑๕-๑๑.๔๕ น.
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรี 
มอบทุนเพื่อกิจการอื่นๆ ของสมาคมแพทย์สตรีฯ
 
 
๑๑.๔๕-๑๒.๑๕ น.
บรรยายทางวิชาการเรื่อง “เมื่อแพทย์ถูกฟ้องคดี”  
วิทยากร พญ.สุดานี  บูรณเบญจเสถียร
โรงพยาบาลแม่จัน
 
 
๑๒.๑๕-๑๓.๑๕  น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๕-๑๔.๐๐  น. “รายการพี่พบน้อง”