แพทย์สตรีดีเด่น2558 สาขาการบริหาร แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา แพทย์สตรีดีเด่น2558 สาขาการบริหาร แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา
8309Visitors | [0000-00-00] 

แพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๗

แพทย์สตรีดีเด่น สาขาการบริหาร

แพทย์หญิงจริยา  แสงสัจจา

1. ประวัติส่วนตัวและครอบครัว
 
ชื่อ        นางสาวจริยา      นามสกุล   แสงสัจจา                    อายุ  58  ปี                                                         
 
บิดา      นายเต็ม  แสงสัจจา          มารดา   นางวิมลศรี (เจียม)  แสงสัจจา
 
ตำแหน่ง / หน้าที่             ผู้อำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร
 
 
2. วุฒิการศึกษาและสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
 
2.1      วท.บ. พ.บ. ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)   คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
2.2      หลักสูตร Principle of Public Health Emergency Response  พ.ศ. 2551, US. CDC Atlanta สหรัฐอเมริกา
 
2.3     หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง พ.ศ.  2552, กระทรวงสาธารณสุข 
 
2.4      หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง พ.ศ.2556, สำนักงาน ป.ป.ช.
 
2.5    หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม  รุ่นที่ 81 พ.ศ.2557, สำนักงานคณะ กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 
 
3. ประวัติการทำงาน
 
พ.ศ. 2526 – 2528     แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
                             โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
 
พ.ศ. 2531 – 2535     กุมารแพทย์  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
พ.ศ. 2535 – 2537     กุมารแพทย์  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
พ.ศ. 2538 - 2545      กุมารแพทย์  โรงพยาบาลบำราศนราดูร  กรมควบคุมโรคติดต่อ
 
พ.ศ. 2545 – 2550     กุมารแพทย์  สถาบันบำราศนราดูร  กรมควบคุมโรค
 
พ.ศ. 2550 –  2551    รักษาการด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
 
พ.ศ. 2550 –  2554    รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายวิจัยพัฒนาโรคเอดส์และโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร
 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร  กรมควบคุมโรค
 
4. ประวัติการทำงานที่สำคัญ
 
       พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อแห่งชาติ
 
                                    กระทรวงสาธารณสุข
 
       พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  เลขานุการสมาคมนักบริการโรงพยาบาลประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
 
       พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการวิจัย “การประเมินผลชุดกิจกรรม
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ในสถานพยาบาล ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม” ในปีงบประมาณ 2555-2558
 
       พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  ประธานคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา
 
                                    ของคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
 
       พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  คณะอนุกรรมป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อก่อโรค
 
ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ อุบัติใหม่แห่งชาติ
 
     พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
 
       พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญจัดทำแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 
                                    และแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
 
       พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงานกรมควบคุมโรค กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2556
 
       พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  คณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมโรคของสำนักงาน ควบคุมโรค
 
       พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
 
                                    กรมควบคุมโรค
 
     พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  คณะทำงานปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโร ไวรัส 71 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2557
 
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
 
                                    สายพันธุ์ใหม่ 2012 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
 
       พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมควบคุมโรค
 
       พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมด กรมควบคุมโรค
 
       พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมโรค ศูนย์ความร่วมมือ ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยด้าน โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
       พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค
 
                                    และคณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค
 
       พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  คณะอำนวยการ และคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 ระบบ
 
       พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน  กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ของสำนักคณะกรรมการป้องกัน
 
                                    และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 
5. เกียรติประวัติ / รางวัลที่เคยได้รับ
 
·       รางวัลนักบริหารดีเด่นประจำปี 2556 ประเภทผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทาง ภาครัฐ  จากสมาคม               นักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
 
·       รางวัลองค์กรดีเด่นด้านวิชาการสารเสพติด แอลกอฮอล์และโรคเอดส์ จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
 
·       รางวัล (ชนะเลิศ).องค์กรด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556           
 
6. ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 
·       เป็นกุมารแพทย์คนเดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างปี พ.ศ.2531 – 2535
 
·       ผลงานด้านการบริหารจัดการงานด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อ แห่งประเทศไทย  นักวิชาการด้านโรคติดเชื้อของมหาวิทยาลัยต่างๆ และโรงพยาบาลทุกสังกัด จัดทำหลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN หลักสูตร 4 เดือน) เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข
 
·       ดำเนินการพัฒนาให้สถาบันบำราศนราดูร เป็นองค์กรต้นแบบงานด้านโรคติดเชื้อระดับประเทศ เป็นต้นแบบของการแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางอากาศ โดยจัดสร้างห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ และปรับปรุงคุณภาพอากาศ เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ
 
·        ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร  โดยได้บริหารทั้งด้านการให้บริการและ ด้านวิชาการ ด้านการให้บริการได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ผลักดันให้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุข และเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งชาติ
 
·       เป็นคณะกรรมการด้านการรักษาพยาบาลโรคติดต่ออุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรค SARS, Avian flu, Pandemic flu ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
 
·       บริหารจัดการในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)  คนแรกของประเทศไทย  จนผู้ป่วยหายเป็นปกติดี ได้รับความชื่นชมทั้งในและต่างประเทศ
 
·       เป็นประธานคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ของคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้ดำเนินการเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรม การสั่งใช้ยาของประเทศ ผลักดันจนเกิดรูปธรรมในการดำเนินการจนมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อ พ.ศ.2558
 
·       การบริหารจัดการภายในสถาบันในภาวะที่เกิดเหตุมหาอุทกภัย ปี 2554 ทั้งด้านการดูแล การตรวจรักษา ผู้ป่วย และด้านบริหารจัดการในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งการดูแลความปลอดภัย และบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวก การบำรุงขวัญกำลังใจ ให้แก่บุคลากรของสถาบันที่ประสบ เหตุอุทกภัย จนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
 
·       ร่วมมือประสานงานการปฏิบัติงาน การดูแล รักษา ส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 และมหาอุทกภัยปี 2554 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยในเขตจังหวัดนนทบุรี