Medical Women’s Leadership Program วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 Medical Women’s Leadership Program วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559
3139Visitors | [2016-03-07] 

โครงการ Medical Women’s Leadership Program

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Transformative Leaders for Excellent Performance”

วันเสาร์ที่ 19  มีนาคม  2559   เวลา 09:00 – 12:00 น.

ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3

อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ

เวลา

กิจกรรม

08:00 – 08:45 

ลงทะเบียน 

08:45– 09:00 

พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ  (พญ.จามรี  เชื้อเพชระโสภณ) 

09:00– 10:30 

Transformative Leaders for Excellent Performance  

(อาจารย์ นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์) 

10:30 – 10:45 

พักรับประทานอาหารว่าง 

10:45 – 11:45 

Mini  Workshopเรื่องTransformative Leaders for Excellent Performance  

(อาจารย์  นายแพทย์บดินทร์  ทรัพย์สมบูรณ์) 

11:45 – 12:00 

ตอบคำถามและReflection