ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ที่วัดตรีวิสุทธิธรรมตำบลสระกระโจม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ที่วัดตรีวิสุทธิธรรมตำบลสระกระโจม
4559Visitors | [2016-11-28] 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ที่วัดตรีวิสุทธิธรรมตำบลสระกระโจม 
อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
พญ. วราภรณ์  ภูมิสวัสดิ สรุป
 
สมาคมแพทย์สตรีในพระบรมมราชาชินูปถัมภ์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมที่วัดตรีวิสุทธิธรรมตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยนายกสมาคม
แพทย์หญิงคุณนันทามาระเนตรและคณะออกเดินทางจากสมาคมเวลา 06:30 น. ถึงวัดเวลา 08:45 น. โดยมีคณะแพทย์มาสมทบจากโรงพยาบาลบีแคร์นำโดย พลอากาศตรีหญิงสุรีย์พร พลอากาศตรีหญิงสุภัชชา 
เริ่มทำการตรวจคัดกรองเวลา 09:00 น. มีผู้ประสานงานของวัด 
ตรวจคัดกรองผู้มาปฏิบัติธรรมจำนวน 90 รายร้อยละ 33 ภูมิลำเนาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ร้อยละ 47 สุพรรณบุรีและจังหวัดอื่นๆร้อยละ 20 
 อายุ 23 ถึง 68 ปีอายุเฉลี่ย 45 ปี โดยกลุ่มอายุ 30 ถึง 49 ปีคิดเป็นร้อยละ 58
 
ทางระบบ gyn พบ cervicitis 3 ราย cystorecticoel 1 
Vaginitis 2 
ประวัติ มะเร็ง โพรงมดลูก 1
Ut enlarge 12wk 1
Polyp1
Lt bartholyn cyst 1
Polyp1
 
ระบบอื่นๆ 
Neck node rt (ผป มีประวัติไอ นำ้หนักลด 10 กก ใน4 เดือน )แนะนำไป รพ สวรรคประชารักษ์ 
 1ราย มีประวัติ ca thyroid รักษา และพบแพทยตามนัด 
 1 ราย มี rt axillary mass ขนาด 6 ซม (เป็นมาหลายปี ขนาดไม่โตขึ้น)
 1 ราย เป็นมะเร็งต่อมนำ้เหลือง  รักษา และติดตาม 
 
 ข้อมูล เบื้องต้น วัดตรีวิสุทธิธรรม มีพระจำวัด ประมาณ35 รูป มีการอบรม /ปฏิบัติธรรม 10 วัน9คืน 
มีศูนยแพทย์แผนไทย  มีร้านขายยา 
ผู้เข้ารับการอบรม ส่วนหนึ่ง ระบุ มาแก้กรรม (บางคนเคยทำแท้ง มาก่อน )