ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง ทุกข์ คือ คุกของใจ ( New ) ขอเชิญผู้สนใจฟังสนทนาธรรม เรื่อง ทุกข์ คือ คุกของใจ ( New )
3281Visitors | [2017-01-03] 

ของเชิญผู้สนใจ

ฟังสนทนาธรรม
เรื่อง ทุกข์ คือ คุกของใจ

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560เวลา 8:30 น -12.00 น.

ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 สมาคมแพทย์สตรีฯ

วิทยากร  พญ.อมรา มลิลา