สมาคมแพทย์ฯรับเงินสนับสนุน งานประชุม 8th Central Asia Regional Congress คศ 2018 สมาคมแพทย์ฯรับเงินสนับสนุน งานประชุม 8th Central Asia Regional Congress คศ 2018
2531Visitors | [2017-01-16] 

วันที่15 มกราคม 2560
ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ คุณ นันทา มาระเนตร์ รับมอบการสนับสนุน งานประชุม 8th Central Asia Regional Congress คศ 2018
จำนวน 50,000บาท( ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากคุณ วัชรี รัตนยง ผู้แทนกองทุน นาง งิ่นลุ้ย แซ่ตั้ง
ขอขอบพระคุณในนามสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์