เรื่องที่ 004 โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease:CKD) (2) โดย พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ เรื่องที่ 004 โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease:CKD) (2) โดย พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ
5257Visitors | [2017-01-19] 

 

เรื่องที่ 004 โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease:CKD) (2) โดย พญ.ฐิติพร  วงศ์ชัยสุริยะ

ท่านสามารถเข้าอ่านได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/lib/file/20170119173750.pdf