Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2 ครั้งที่2 เรื่อง “Leadership for the Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2 ครั้งที่2 เรื่อง “Leadership for the
2983Visitors | [2017-03-14] 

โครงการMedical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2  เรื่อง Leadership for the future and work life balance

วันเสาร์ที่ 1  เมษายน  2560    เวลา  08:00-13:00  น.

ณ  ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร  ตู้จินดา  ชั้น 3

อาคารแพทย์โกศล  สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ


 

เวลา                                                         

กิจกรรม                                                                                                               

08:00-08:30  น.                                         

ลงทะเบียน                                                                                                         
08:30-09:30  น. เรียนรู้ชีวิตผู้นำจากการสัมภาษณ์  (Leadership รุ่นที่ 2)                                                  

09:30-10:30  น.

          

Leadership  for  the  future 

 (พญ.จามรี    เชื้อเพชระโสภณ)

10:30-10:45  น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-11:45  น.

 

Work-Life  balance

(พญ.จามรี   เชื้อเพชระโสภณ)

11:45-12:00  น. Reflection                                                                                                           
12:00-13:00  น. รับประทานอาหารกลางวัน