Medical Women’s Leadership Program การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่3 เรื่อง “Mindful Leadership” Medical Women’s Leadership Program การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่3 เรื่อง “Mindful Leadership”
3380Visitors | [2017-05-19] 

โครงการMedical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

 

                    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3  เรื่อง Mindful  Leadership

วันเสาร์ที่ 10  มิถุนายน  2560    เวลา  08:00-13:00  น.

ณ  ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร  ตู้จินดา  ชั้น 3

อาคารแพทย์โกศล  สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ


 

เวลา

กิจกรรม                          

08:00-08:30  น.  

ลงทะเบียน                                                                                                         
08:30-09:00  น                                                                              

Homework 

(พญ.จามรี  เชื้อเพชระโสภณ)

09:00-10:30  น.

          

Mindful  Leadership 1 

(รศ.ดร.ชัชวาลย์   ศิลปกิจ)

10:30-10:45  น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00  น.

 

Mindful  Leadership 2

(รศ.ดร.ชัชวาลย์   ศิลปกิจ)

12:00-13:00  น.            รับประทานอาหารกลางวัน