ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
3616Visitors | [2017-08-25] 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

วันอาทิตย์ที่ 1  ตุลาคม  2560

 ณ  ห้องประชุมประสงค์–สุดสาคร  ตู้จินดา  ชั้น 3

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เลขที่ 980/2 ถ.สุขุมวิท (ตรงข้ามวัดธาตุทอง) กรุงเทพฯ 10110

 

เวลา

กิจกรรม                          

08:00-08:30  น. 

ลงทะเบียน                                

08:30-09:30 น.                                                                              

 

 

นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการอำนวยการชุดที่ 32  และรายงานผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

เหรัญญิกเสนองบดุลประจำปีและเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

เลขาธิการเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2559                                           

09:30-10:15 น.

 

 

 

 

มอบรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี 2560                                                                   

มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2560

แพทย์สตรีตัวอย่างและแพทย์สตรีดีเด่นกล่าวปราศรัย

แสดงความยินดีกับแพทย์สตรีที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ                                                                           

10:15-10:45 น.  

                                                                    

มอบเงินบริจาค
 
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรี                                                                                
10:45-11:00 น.                                                                          
อาหารว่าง                                                                                                                                 

11:00-12:00 น.    

 

 

 

บรรยายปาฐกถาคุณเพียร  เวชบุล  

เรื่อง “ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนจากความรุนแรงในครอบครัว และแนวทางแก้ไข” 

โดย  ท่านอาเล็ก  จรรยาทรัพย์กิจ

ผู้พิพากษาศาลฎีกา                                                                         

12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน               
13:00-14:30 น. รายการพี่พบน้อง