Medical Women’s Leadership Programรุ่นที่2ครั้งที่6 เรื่อง "Leadership Coaching " Medical Women’s Leadership Programรุ่นที่2ครั้งที่6 เรื่อง "Leadership Coaching "
3421Visitors | [2017-10-23] 

โครงการ Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่ 2

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 เรื่อง “Leadership Coaching”

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30-12:00 น.

ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3

อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ

 

เวลา

กิจกรรม                          

08:30 - 09:00 น.  

ลงทะเบียน                                             
09:00 - 10:30 น.                                                                            
ทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำ
(ความหมาย ความสำคัญ และการนำไปใช้) 
                                                       

10:30 - 10:45 น.                                                                      

พักรับประทานอาหารว่าง                                                               
10:45 - 11:15 น.

Mindset ของโค้ช

11:15 - 11:45 น.                                                                      

ฝึกการโค้ช                           

11:45 - 12:00 น.

Reflection
 
วิทยากร : ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข และ อาจารย์รงค์ จิรายุทัต
 
โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ
 
และผู้แต่งหนังสือ คู่มือการโค้ชสำหรับผู้บริหาร
 
ติดต่อ โทร: 081-8553916, Line: danaiya.inspire