การประชุม CARC 2018 ( 8th Central Asian Regional Congress ) การประชุม CARC 2018 ( 8th Central Asian Regional Congress )
4414Visitors | [2018-09-11] 

ท่านสามารถเข้าชมรูปถ่ายได้ที่ https://photos.app.goo.gl/MjVB9uLz3wGZiD2f6

Executive Synopsis

What is 8th CARC?

 

การประชุม 8th CARC เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดโดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดระหว่างสมาคมแพทย์สตรีของประเทศต่างๆในแต่ละภูมิภาค และปีนี้เป็นความรับผิดชอบของสมาคมแพทย์สตรีไทยฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติ ชื่อเต็มๆของการประชุม คือ 8th Central Asian Regional Congress

สนับสนุน CARC มีประโยชน์อย่างไร?

  1. การประชุมนี้เน้นความรู้ที่มีประโยชน์ใช้ได้ในชีวิตจริงๆ ครอบคลุมปัญหาของ สตรี แม่และเด็ก ครอบครัว ที่พบบ่อยในเอเซีย เปรียบเทียบกับปัญหาในประเทศตะวันตก และเสนอทางแก้ไข
  2. มีการบูรณาการระหว่างการแพทย์สาขาวิชาต่างๆ และการสาธารณสุข โดยแบ่งเป็น symposium ตามช่วงเวลาของชีวิต นั่นคือ หัวข้อเริ่มจากเด็กแรกเกิด การเรียนรู้และปรับตัวเมื่ออายุมากขึ้น โรคทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ ปัญหาสังคมที่สตรีพบเจอ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ไปจนถึงการรักษาแบบประคับประคอง และการจากไปอย่างมีศักดิ์ศรี
  3. วิทยากร ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้บริหาร ทั้งจากสถาบันของรัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรต่างประเทศ ที่มีความชำนาญและความรู้จริงในเนื้อหา รวมถึงความสามารถในการสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจ
  4. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ระหว่างแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งไทยและนานาชาติที่มาร่วมประชุม ตลอดจนการระลึกถึงแพทย์สตรีที่ประกอบคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
  5. มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและศิลปวัฒนธรรมไทย ในบรรยากาศมิตรภาพ สร้างสมดุลย์ในชีวิต

ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของ 8th CARC ได้อย่างไร?

  • การประชุมจัดที่ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2661
  • การสมัคร ลงทะเบียน ทาง website การประชุม www.carc2018.com โดยมีการลงทะเบียนแบบ early bird ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้ หรือลงทะเบียนได้จนถึงวันประชุม
  • ร่วมเป็นผู้นำเสนอ Poster presentation โดยนำเสนอภาษาอังกฤษ 7 นาที และถามตอบ 2 นาที จะพบ  Guidelines สำหรับ poster  ใน website ของการประชุม หรือติดต่อ jariya130753@gmail.com
  • การประชุมวิชาการนี้ได้รับการรับรองโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องชองแพทย์ (CME) และ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNE) ของประเทศไทย
  • สนับสนุนกำลังเงิน เพื่อเผยแพร่วิชาความรู้และพัฒนาสังคม ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ลดภาษีได้

ท่านสามารถเข้าชมรูปถ่ายได้ที่ https://photos.app.goo.gl/MjVB9uLz3wGZiD2f6